Eýranyň DIM-niň ýolbaşçysy Aşgabatda «Hazar deňzi — Gara deňzi» ulag taslamalaryny durmuşa geçirmäge gatnaşmagyň mümkinçiliklerini maslahatlaşdy

14:56 12.04.2021 4019

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/1995/original-160701ef3dfb7c.jpeg

Aşgabatda Türkmenistanyň we Eýran Yslam Respublikasynyň Daşary işler ministrleri derejesinde geçirilen Daşary işler ministrlikleriniň geňeşmeleriniň barşynda energetika we ulag ulgamynda hyzmatdaşlygy güýçlendirmegiň meselelerine aýratyn üns berildi diýip, Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.

Geňeşmeleriniň barşynda söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy güýçlendirmegiň meselelerine aýratyn üns berildi. Agzalan ugur boýunça özara hereketleriň uly mümkinçiliklerini bellemek bilen, taraplar ýakyn wagtda Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara türkmen-eýran toparynyň nobatdaky mejlisine taýýarlygyň çäklerinde birnäçe duşuşyklary gurnamak boýunça ylalaşdylar.

Taraplar iki döwletiň arasyndaky haryt dolanyşygynyň derejesine baha berdiler hem-de energiýa, ulag we beýleki ulgamlardaky hyzmatdaşlyga seretdiler. Işewür gatnaşyklary giňeltmek üçin bilelikdäki çäreleri, sergileri we forumlary guramagyň derwaýyslygy nygtaldy.

Şeýle-de sebitiň ulag-üstaşyr mümkinçiliklerini ösdürmek boýunça hyzmatdaşlygyň meseleleri jikme-jik ara alnyp maslahatlaşyldy. Şu nukdaýnazardan, Türkmenistanyň gatnaşmagynda amala aşyrylýan Lapis-Lazuli ulag geçelgesiniň hem-de «Hazar deňzi — Gara deňzi» halkara ulag geçelgesiniň mümkinçiliklerine aýratyn üns berildi we şunuň bilen baglylykda, agzalan geçelgeleri durmuşa geçirmekde Eýranyň gatnaşmagynyň ýollaryna seredildi.

Başga makalalar
1611cad89ac44c.jpeg
«Taliban» hereketi TOPH we Owganystandaky beýleki infrastruktura taslamalaryny durmuşa geçirmäge gyzyklanma bildirýär - wekil

«Taliban» hereketi Türkmenistan – Owganystan – Pakistan – Hindistan (TOPH) transmilli gaz geçirijisiniň gurluşygyna we ýurtdaky beýleki iri infrastruktura taslamalaryny durmuşa geçirmeklige gyzyklanma bildirýär. Bu barada hereketiň Katardaky syýasy edarasynyň resmi wekili Mohammed Suheýl Şahin sişenbe güni Sky News teleýaýlymyna beren interwýusynda belledi.


1611b5df6386a3.jpeg
«Nebitdag» müdirliginiň burawçylarynyň zähmet üstünlikleri

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» şygary astynda geçýän ýylyň geçen döwründe «Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw müdirliginiň burawçylary ýokary zähmet üstünlikleri bilen jemlediler. Şu ýylyň geçen ýedi aýynda 11 müň 535 metr dag jynsy burawlandy.


163c53d78003e3.jpeg
Hoşallyk maslahaty geçirildi

Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi edara binasynda «Ajap döwrüň, baky bagtyň eýesi, Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar» atly hoşallyk maslahaty geçirildi.


1611a0e5886e9f.jpeg
«Marygazüpjünçilik» müdirligi gaz torlaryny güýz-gyş möwsümine taýýarlaýarlar

«Marygazüpjünçilik» müdirliginiň işgärleri güýz-gyş möwsüminde bökdençsiz hem-de ygtybarly gaz üpjünçiligi üçin möhüm çäreleri bölekleýin ýerine ýetirdiler we bu ugurdaky işleri yzygiderli dowam edýärler.


1611e04685b936.jpeg
Türkmenistan daşary ýurt raýatlarynyň Owganystandan äkidilmegi üçin daşary ýurt uçarlaryna howa giňişligini üpjün edýär

Türkmenistan daşary ýurtlaryň raýatlarynyň daşary ýurt döwletleriniň howa gämileri bilen äkidilmegi üçin özüniň howa giňişligini üpjün edýändir diýip, Türkmenistanyň DIM-niň Metbugat gullugy penşenbe güni habar berdi.