Petronas Hazaryň türkmen böleginde ýene-de bir nebit çykaryjy platformany işe girizdi

06:58 13.04.2021 1178

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/2005/original-16073d45f198d6.jpeg

Geçen şenbe güni PETRONAS Carigali (Turkmenistan) Sdn Bhd kompaniýasy Hazar deňziniň türkmen böleginde GDDP-A («Garagol Deniz Drilling Platform» – «Garagol Deňiz buraw platformasy») nebit buraw platformasyny işe girizdi. Dabara Hazar deňziniň türkmen kenaryndaky Gyýanly şäherçesindäki Deňiz metal gurluşlary gurnama sehiniň çäginde geçirildi.

PETRONAS Carigali (Turkmenistan) Sdn Bhd-niň baş ýerine ýetiriji direktory Ruslan bin Abdul Gani Malaýziýanyň paýtagty Kuala-Lumpurdan wideoaragatnaşyk arkaly «Türkmengaz» döwlet konsernine, potratçy hökmünde taslamanyň tehniki taýdan ýerine ýetirilmegi bilen meşgullanan ILK Insaat Taahut San. Ve Tic. A.S. kompaniýasyna, şeýle hem buraw platformasynyň gurluşygy boýunça giň gerimli işe gatnaşanlaryň hemmesine minnetdarlyk bildirdi.

Şeýle hem, ol täze platformanyň işe girizilmeginiň Türkmenistanyň nebitgaz pudagynyň mundan beýläk-de üstünlikli ösmegine ýardam etjekdigine ynam bildirdi.

— Biz Günbatar Garagol-Deniz ýatagyndan ilkinji nebitiň günde 6700 barrele barabar bolmagyna garaşýarys. Ol gazy taýýarlamak boýunça zawodda we ýerüsti gaz terminalynda gaýtadan işleniler we soňra eksport ediler. – diýip Gani aýtdy.

Suwa girizilenden soň, agramy 3919 tonna bolan bu desga kenardan 75 km uzaklykda ýerleşýän Günbatar Garagol-Deniz nebit ýatagyna ugrady. GDDP-A platformasy deňizde nebit guýusynyň üstünde eýýäm gurlan aşaky binýat bilen berkidiler. Şondan soň ähli gurluş nebit öndürmek üçin doly derejeli buraw platformasyna öwrüler.

GDDP-A, PETRONAS tarapyndan Türkmenbaşy şäheriniň demirgazygyndaky Hazar kenaryndaky Gyýanly şäherçesinde gurlan deňiz metal sehinde ýygnandy. Ol bu ýerde öndürilen dördünji buraw platformasydyr. GDDP-A boýunça iş 2013-nji ýylda başlandy we platformanyň dizaýny hem-de gurluşygy 8 ýyla golaý wagt aldy.

Buraw platformasy kenara 14 dýuým turbageçiriji bilen birikdirildi. Öndürilen çig nebiti sorup, soňra Gaz arassalaýyş zawodyna we deňizdäki gaz terminalyna gider. Ugurdaş gaz, elektrik öndürmek üçin bölekleýin ulanyljak ýörite gaz geçirijisine iberiler.

Kenardan platforma monoetilen glikol iberiler, bu çig nebit bilen garylyp, ol guýudan Gaz arassalaýyş zawodyna we deňizdäki gaz terminalyna barýan nebite ýolda goýulaşmaga ýol bermez.

GDDP-A iň häzirki zaman tehnologiýasy bilen enjamlaşdyrylan we doly özbaşdak işlemek üçin niýetlenendir. Beýleki şuňa meňzeş nebit öndürýän gurluşlardan tapawutlylykda platformada hemişelik işleýän işgärlere mätäçlik ýok.

GDDP-A buraw platformasyndan ilkinji nebiti 2021-nji ýylyň awgust aýynda alynmagy meýilleşdirilýär. Platformanyň meýilleşdirilen önümçilik kuwwaty günde 10 müň barrel.

Türkmenistanda PETRONAS Carigali (Türkmenistan) Sdn Bhd (Malaýziýanyň PETRONAS kompaniýasynyň golçur kompaniýasy) «Blok 1» şertnamalaýyn deňiz çäginde taýýar önümi paýlaşmak hakynda şertnamanyň esasynda hereket edýär. Bu şertnama Türkmenistanyň hökümeti bilen 1996-njy ýylyň iýul aýynda gol çekildi. Bu ýyl kompaniýa Türkmenistan bilen ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň 25 ýyllygyny bellemegi meýilleşdirýär.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


15f73033b57900.jpeg
Türkmenistan Hytaýa gaz ibermek boýunça öňdeligi saklaýar

Türkmenistan Hytaýa turba geçiriji gaz eksportunyň göwrümi boýunça birinji orunda durýar, bu barada hytaý gümrükhanasynyň maglumatlaryna salgylanmak bilen Interfaks habar berýär.


15fa3a9161a093.jpeg
Nebitgaz toplumynyň talyplary nazary bilimleri tejribe bilen utgaşdyrýarlar

Şu günler Daşoguz welaýat häkimliginiň №2 hünär mekdebiniň talyplary «Daşoguzgazçykaryş», «Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliklerinde, Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynda we welaýatyň nebitgaz toplumynyň beýleki önümçilik edaralarynda nazary bilimler bilen bir hatarda önümçilik başarnyklaryny hem berkidýärler.


15f3b64dcbb423.jpeg
OPEC+ ýurtlary iýul aýynda nebit çykarmaklygy çäklendirmek boýunça ylalaşygy 95% ýerine ýetirdiler

Nebitiň çykarylyşyny çäklendirmek boýunça OPEC+ ylalaşygyny ýerine ýetirmegiň derejesi iýul aýynda 95%-e ýetdi. Iýunda bu görkeziji 107% boldy. Şeýlelikde, guramanyň döwletleri iýulda bazardan 9,2 mln b/g nebit azaldyp, ylalaşygy 0,5 mln b/g amal etmediler. Bu netijeleri OPEC+ tehniki geňeşi duşenbe güni getirdi, diýip TASS belleýär.