«Türkmengaz» we «Türkmennebit» DK Türkmenistanyň we Kataryň Söwda-senagat edaralarynyň duşuşygyna gatnaşdylar

18:13 14.04.2021 1150

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/2018/original-160767d3851735.jpeg

«Türkmengaz» we «Türkmennebit» döwlet konsernleriniň wekilleri ýakynda Türkmenistanyň we Kataryň Söwda-senagat edaralarynyň ýolbaşçylarynyň arasynda geçirilen onlaýn-duşuşyga gatnaşdylar.

Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýtynyň habar berşi ýaly, duşuşyga türkmen tarapyndan Dokma senagaty ministrliginiň, Energetika ministrliginiň, Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň, «Türkmenhaly» döwlet birleşiginiň wekilleri gatnaşdylar. Katar tarapyndan hem birnäçe kompaniýalaryň ýolbaşçylary gatnaşdy.

Duşuşyga gatnaşyjylar ikitaraplaýyn işewür duşuşyklary we «tegelek stollary» geçirmäge taýýarlyk meselelerini, şeýle hem bilelikdäki taslamalary durmuşa geçirmegiň meselelerini maslahatlaşdylar.

Söhbetdeşligiň barşynda taraplar Türkmenistan bilen Kataryň arasynda hemişelik esasda işewür gepleşikleri geçirip durmak kararyna geldiler.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


15f73033b57900.jpeg
Türkmenistan Hytaýa gaz ibermek boýunça öňdeligi saklaýar

Türkmenistan Hytaýa turba geçiriji gaz eksportunyň göwrümi boýunça birinji orunda durýar, bu barada hytaý gümrükhanasynyň maglumatlaryna salgylanmak bilen Interfaks habar berýär.


15fa3a9161a093.jpeg
Nebitgaz toplumynyň talyplary nazary bilimleri tejribe bilen utgaşdyrýarlar

Şu günler Daşoguz welaýat häkimliginiň №2 hünär mekdebiniň talyplary «Daşoguzgazçykaryş», «Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliklerinde, Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynda we welaýatyň nebitgaz toplumynyň beýleki önümçilik edaralarynda nazary bilimler bilen bir hatarda önümçilik başarnyklaryny hem berkidýärler.


15f3b64dcbb423.jpeg
OPEC+ ýurtlary iýul aýynda nebit çykarmaklygy çäklendirmek boýunça ylalaşygy 95% ýerine ýetirdiler

Nebitiň çykarylyşyny çäklendirmek boýunça OPEC+ ylalaşygyny ýerine ýetirmegiň derejesi iýul aýynda 95%-e ýetdi. Iýunda bu görkeziji 107% boldy. Şeýlelikde, guramanyň döwletleri iýulda bazardan 9,2 mln b/g nebit azaldyp, ylalaşygy 0,5 mln b/g amal etmediler. Bu netijeleri OPEC+ tehniki geňeşi duşenbe güni getirdi, diýip TASS belleýär.