Lebapdaky elektrik bekedi üçin gaz geçirijisiniň gurluşygy başlandy

18:13 14.04.2021 869

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/2019/original-160768f2cc22e2.jpeg

«Türkmengündogarnebitgurluşyk» trestiniň №5 gurluşyk-gurnama müdirliginiň hünärmenleri kuwwatlylygy 432 MWt bolan gazturbinaly elektrik bekedini «mawy ýangyç» bilen üznüksiz üpjün etmäge niýetlenilen gaz geçirijisiniň gurluşygyna başladylar.

Uzynlygy 125 km bolan ýokary basyşly gaz geçiriji Üçajy gaz ýatagyndan Çärjew etrabyna çenli çekiler.

Gaz magistralynyň gurluşygynda ýokary hilli turbalar ulanylýar. Ygtybarlylygyň we howpsuzlygyň ýokary derejesini üpjün etmek üçin iň häzirki zaman tehnologiýalar we enjamlar peýdalanylýar.

Şu gaz geçiriji arkaly Lebapda gurulýan döwrebap gazturbinaly beket elektrik energiýasynyň önümçiligi üçin zerur bolan tebigy gaz bilen durnukly üpjün ediler.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


15f73033b57900.jpeg
Türkmenistan Hytaýa gaz ibermek boýunça öňdeligi saklaýar

Türkmenistan Hytaýa turba geçiriji gaz eksportunyň göwrümi boýunça birinji orunda durýar, bu barada hytaý gümrükhanasynyň maglumatlaryna salgylanmak bilen Interfaks habar berýär.


15fa3a9161a093.jpeg
Nebitgaz toplumynyň talyplary nazary bilimleri tejribe bilen utgaşdyrýarlar

Şu günler Daşoguz welaýat häkimliginiň №2 hünär mekdebiniň talyplary «Daşoguzgazçykaryş», «Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliklerinde, Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynda we welaýatyň nebitgaz toplumynyň beýleki önümçilik edaralarynda nazary bilimler bilen bir hatarda önümçilik başarnyklaryny hem berkidýärler.


15f3b64dcbb423.jpeg
OPEC+ ýurtlary iýul aýynda nebit çykarmaklygy çäklendirmek boýunça ylalaşygy 95% ýerine ýetirdiler

Nebitiň çykarylyşyny çäklendirmek boýunça OPEC+ ylalaşygyny ýerine ýetirmegiň derejesi iýul aýynda 95%-e ýetdi. Iýunda bu görkeziji 107% boldy. Şeýlelikde, guramanyň döwletleri iýulda bazardan 9,2 mln b/g nebit azaldyp, ylalaşygy 0,5 mln b/g amal etmediler. Bu netijeleri OPEC+ tehniki geňeşi duşenbe güni getirdi, diýip TASS belleýär.