Türkmenistanyň we Hindistanyň DIM-niň ýolbaşçylary hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny, şol sanda TOPH taslamasyny maslahatlaşdylar

15:41 14.10.2021 423

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/3097/original-16166863e97189.jpeg

Aziýada özara hyzmatdaşlyk we ynamy berkitmek çäreleri boýunça Geňeşiniň daşary işler ministrleriniň 6-njy duşuşygynyň çäklerinde Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Hindistan Respublikasynyň Daşary işler ministri Subrahmaniýam Jaýşankar bilen geçiren ikitaraplaýyn gepleşiklerinde özara bähbitli türkmen-hindi hyzmatdaşlygyny berkitmegiň mümkinçilikleri maslahatlaşyldy.

Ýokary derejedäki türkmen-hindi gatnaşyklaryň yzygiderli häsiýete eýedigi bellenilip geçildi. Şol sanda daşary syýasat edaralarynyň ugry boýunça alnyp barylýan özara hereketleriň mümkinçilikleri hem nygtaldy. Şu nukdaýnazardan, Söwda-ykdysady, ylmy we tehnologiki hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara toparynyň nobatdaky duşuşygyny geçirmegiň maksada laýyklygy beýan edildi.

Häzirki döwrüň wehimlerine garşy göreşmäge gönükdirilen bilelikdäki tagallalaryň netijeliligini nygtamak bilen, diplomatlar iki ýurduň sebit we halkara derejelerindäki özara hereketleriniň hem önjeýliligini bellediler. Hususan hem, Türkmenistanyň we Hindistanyň abraýly halkara guramalarynyň çäklerindäki gatnaşyklarynyň işjeň häsiýeti nygtaldy. «Merkezi Aziýa – Hindistan» Dialogynyň ähmiýeti aýratyn bellenilip geçildi. Daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylarynyň nygtaýşy ýaly, özara hereketleriň bu formaty meseleleriň giň toplumyny işjeň ara alyp maslahatlaşmaga mümkinçilik berýär.

Ministrler şeýle-de taraplaryň geljegi uly bolan Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan (TOPH) halkara gaz geçirijisiniň taslamalasynyň amala aşyrylmagy boýunça alyp barylýan işjeň gatnaşyklaryny hem belläp geçdiler.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


15f73033b57900.jpeg
Türkmenistan Hytaýa gaz ibermek boýunça öňdeligi saklaýar

Türkmenistan Hytaýa turba geçiriji gaz eksportunyň göwrümi boýunça birinji orunda durýar, bu barada hytaý gümrükhanasynyň maglumatlaryna salgylanmak bilen Interfaks habar berýär.


15fa3a9161a093.jpeg
Nebitgaz toplumynyň talyplary nazary bilimleri tejribe bilen utgaşdyrýarlar

Şu günler Daşoguz welaýat häkimliginiň №2 hünär mekdebiniň talyplary «Daşoguzgazçykaryş», «Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliklerinde, Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynda we welaýatyň nebitgaz toplumynyň beýleki önümçilik edaralarynda nazary bilimler bilen bir hatarda önümçilik başarnyklaryny hem berkidýärler.