Gurbangeldi Aýmämedow – «Türkmengazüpjünçilik» birleşiginiň Baş direktorynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirijisi

15:42 24.03.2022 1573

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/4214/original-1623c4aea51404.jpeg

19-njy martda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Gurbangulyýewiç Berdimuhamedow wezipesine girişdi. Täze saýlanylan döwlet Baştutanynyň wezipesine girişmek dabarasyna ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumynyň edara-kärhanalarynyň wekilleri gatnaşdylar. Olaryň birnäçesi bu taryhy wakanyň özlerinde galdyran täsiri  barada okyjylarymyza gürrüň berdiler.

Gurbangeldi  Aýmämedow – «Türkmengaz»döwlet konserniniň «Türkmengazüpjünçilik»   birleşiginiň  Baş direktorynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirijisi:

- Men Serdar Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine girişmegi mynasybetli şu günler onuň adyna aýdylýan köp sanly gutlaglara goşulýaryn. 

Men ata Watanymyzyň durmuşynda bary-ýogy bir aýyň içinde bolup geçen birnäçe taryhy wakanyň – Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň mejlisiniň, saýlawlaryň hem-de döwlet Baştutanymyzyň wezipesine girişmek dabarasynyň şaýady boldum. Men muny özüm üçin uly hormat saýýaryn.

Garaşsyzlyk ýyllarynda Türkmenistanda uly özgerişlikler bolup geçdi. Döwletiň sütünlerini berkitmekde möhüm ädimler ädildi, munuň şeýledigini Türkmenistanyň Prezidentiniň wezipesine ýaş dalaşgärleriň görkezilmegi hem-de saýlawlaryň barşy aýdyň görkezdi.      

Serdar Berdimuhamedow – özüne ynanylan ähli ýolbaşçy wezipelerde özüni iş başarjaň ýolbaşçy hökmünde görkezdi. Halkymyz oňa iň gymmatly zady – Watan ykbalyny ynandy.       

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň ýobaşçylygynda eziz Watanymyz Türkmenistanyň has-da gurplanyp, has-da gözelleşjekdigine, kuwwatlanjakdygyna ynanýaryn. Hormatly Prezidentimize bagtyýarlyk hem-de mähriban ýurdumyzyň we halkymyzyň bähbidine ähli başlangyçlarynda üstünlikler arzuw edýärin.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.