Bloomberg: Saud Arabystany Aziýa üçin nebitiň bahalaryny ýokarlandyryp biler

09:11 29.07.2022 811

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/5195/original-162e25f8f00fef.jpeg

Treýderleriň indiki aýda spot bahalaryň peselmegine garaşýandygyna garamazdan, Saud Arabystany Aziýa üçin nebitiniň bahalaryny sentýabrda ýokarlandyrar. Bu barada Praým agentligi Bloomberge salgylanyp habar berýär. Geljek aýlar nebit bazary üçin aýgytly bolup biler diýip, treýderler hasaplaýar.

Aziýa sentýabrda ibermesi bilen Arab Light nebiti Oman/Dubai baha markeri bilen deňeşdirilende rekord dereje ýokary bahadan satylyp bilner. Bloomberg tarapyndan sorag edilen median bahalandyrmalaryna laýyklykda, premiýa barrel üçin 10,80 dollara barabar bolup biler. Şol bir wagtda Aziýa NGIZ-leriň maržalarynyň aşaklamagy Saud Arabystanynyň nebitine islegiň peselmegine getirip biler diýip, treýderler belleýär.

Nebitiň dünýä boýunça bahalary iýul aýynda 2020-nji ýylyň ahyryndan bäri bassyr ikinji aý aşaklamany görkezip biler. Nebit üçin fýuçersleriň kotirowkalary ABŞ-da çökgünlik howatyrlanmasy, pul-kars syýasatynyň güýçlendirilmegi we Hytaýyň koronawirusa garşy göreş çäreleri netijesinde basgy astynda galdy. Şol bir wagtda fiziki bazarda bahalar häzirlikçe ýokary bolmagynda galýar. Saudi Aramco sentýabr üçin resmi goýberiş bahalaryny geljek hepdede neşir eder.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.