Birinji ýarym ýylda Türkmenistanyň NGIZ-leri nebitiň gaýtadan işlenilişini 2,6 mln tonna çenli artdyrdy

14:10 29.07.2022 1743

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/5194/original-162e22fee3ae96.jpeg

Türkmenistanda birinji ýarym ýylda 2 mln 628 müň tonnadan gowrak nebit gaýtadan işlenildi. Şu döwürde ýurduň NGIZ 2 mln 630 müň tonna çig nebit iberildi diýip, «Нейтральный Туркменистан» gazeti çarşenbe güni belleýär.

«Türkmenbaşy şäherindäki baş zawody we Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodyny öz içine alýan Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda 2022-nji ýylyň birinji ýarymynda umumylykda 2 mln 630 müň tonna nebit iberildi. Bu 2021-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 70 müň tonna köpdür» diýip, neşir belleýär.

Şeýle hem bellenilişi ýaly, «şu döwürde 2 mln 628 müň tonnadan gowrak nebit gaýtadan işlenildi ýa-da geçen ýylyň degişli döwründen 55 müň tonnadan gowrak nebit artyk işlenildi».

Neşiriň şeýle hem bellemegine görä, birinji ýarymýylyň netijeleri boýunça Türkmenbaşy şäherinde TNGIZT-niň tehnologik desgalarynda 2 mln 389 müň tonna nebit gaýtadan işlenildi, ösüş depgini 103,6%. Şol bir wagtda zawoda 2 mln 405 müň tonna nebit iberildi, bu geçen ýyldakydan 75 müň tonna artykdyr.

Türkmenbaşydaky zawodda şu ýylyň birinji alty aýynda ähli görnüşli awtobenzinleriň 811 müň tonnasy işlenip taýýarlanyldy, şolardan 208 müň tonnasy meýilnamadan artykdyr. A-95 benzini boýunça işläp taýýarlamalar 469 müň tonna, ösüş depgini – 108%. A-92 benzininden 279 müň tonnasy öndürildi, ösüş depgini 102,5%. A-80 benzininden 64 müň tonnasy öndürildi, meýilnamadan artyk – 35  müň tonna golaýy öndürildi.

Birinji ýarymýylda ähli görnüşli kerosinden 218 müň tonna golaýy öndürildi. Bu geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 387 tonna köpdür. ТС-1 kerosininden 177 müň tonnasy öndürildi, ösüş depgini 124%.

Jet A 1 awiasion kerosininden 11 müň tonna golaýy öndürildi, onuň önümçiligi 2022-nji ýylyň birinji çärýeginde başlady.

TNGIZT-niň önümleri içekri bazarlarda bolşy ýaly, daşary ýurtlara hem eksport edilýär.

2022-nji ýylyň birinji ýarymynda geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende TNGIZT-niň eksport tapgyrlarynyň bahasy walýuta hasaplamalarynda düýpli ýokarlandy diýip gazet belleýär.

Başga makalalar
16098dc009553a.png
Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 46-sy hasaba alyndy.


1620f469ee3470.jpeg
Prezident Türkmenistanyň diplomatlaryny energetika we beýleki ulgamlarda iri halkara taslamalary durmuşa geçirmäge ýardam etmäge çagyrdy

Anna güni Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň diplomatik gullugynyň işgärlerini hünär baýramçylygy bilen gutlady. Her ýylyň 18-nji fewralynda bellenilip geçilýän baýramçylyk mynasybetli iberen gutlagynda döwlet Baştutany «Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň milli bähbitlerini halkara gatnaşyklar ulgamynda mynasyp üpjün edýän we goraýan ýurdumyzyň diplomatik gullugynyň işgärleri öňde goýlan belent wezipeleri talabalaýyk ýerine ýetirmek ugrunda ýadawsyz we döredijilikli zähmet çekýärler» diýip belleýär.


1640ec5644381c.jpeg
Türkmenistanda kuwwatlylygy 1574 megawat bolan ikinji utgaşykly elektrik stansiýasy gurlar

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Balkan welaýatynyň çäginde kuwwatlylygy 1 müň 574 megawat bolan utgaşykly dolanyşykda işleýän elektrik stansiýasyny gurmak baradaky teklibi makullady. Bu barada teklibi geçen anna güni Hökümet mejlisiniň barşynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Annamämmedow döwlet Baştutanyna ýetirdi.


1609a0168b3dc5.jpeg
Dört aýyň jemlerine garaldy

Düýn Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi edara binasynda wideomaslahat görnüşinde «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-aprel aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy geçirildi.


1609a35e9ee545.jpeg
Haldor Topsоe — Halkara nebitgaz maýa goýum forumynyň bürünç hemaýatkäri

Daniýanyň Haldor Topsoe kompaniýasy 12-nji maýda Aşgabatda Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna bagyşlanyp geçiriljek ýurduň nebitgaz pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça halkara forumynyň bürünç hemaýatkäri bolar.