Birinji ýarym ýylda Türkmenistanyň NGIZ-leri nebitiň gaýtadan işlenilişini 2,6 mln tonna çenli artdyrdy

09:10 29.07.2022 597

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/5194/original-162e22fee3ae96.jpeg

Türkmenistanda birinji ýarym ýylda 2 mln 628 müň tonnadan gowrak nebit gaýtadan işlenildi. Şu döwürde ýurduň NGIZ 2 mln 630 müň tonna çig nebit iberildi diýip, «Нейтральный Туркменистан» gazeti çarşenbe güni belleýär.

«Türkmenbaşy şäherindäki baş zawody we Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodyny öz içine alýan Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda 2022-nji ýylyň birinji ýarymynda umumylykda 2 mln 630 müň tonna nebit iberildi. Bu 2021-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 70 müň tonna köpdür» diýip, neşir belleýär.

Şeýle hem bellenilişi ýaly, «şu döwürde 2 mln 628 müň tonnadan gowrak nebit gaýtadan işlenildi ýa-da geçen ýylyň degişli döwründen 55 müň tonnadan gowrak nebit artyk işlenildi».

Neşiriň şeýle hem bellemegine görä, birinji ýarymýylyň netijeleri boýunça Türkmenbaşy şäherinde TNGIZT-niň tehnologik desgalarynda 2 mln 389 müň tonna nebit gaýtadan işlenildi, ösüş depgini 103,6%. Şol bir wagtda zawoda 2 mln 405 müň tonna nebit iberildi, bu geçen ýyldakydan 75 müň tonna artykdyr.

Türkmenbaşydaky zawodda şu ýylyň birinji alty aýynda ähli görnüşli awtobenzinleriň 811 müň tonnasy işlenip taýýarlanyldy, şolardan 208 müň tonnasy meýilnamadan artykdyr. A-95 benzini boýunça işläp taýýarlamalar 469 müň tonna, ösüş depgini – 108%. A-92 benzininden 279 müň tonnasy öndürildi, ösüş depgini 102,5%. A-80 benzininden 64 müň tonnasy öndürildi, meýilnamadan artyk – 35  müň tonna golaýy öndürildi.

Birinji ýarymýylda ähli görnüşli kerosinden 218 müň tonna golaýy öndürildi. Bu geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 387 tonna köpdür. ТС-1 kerosininden 177 müň tonnasy öndürildi, ösüş depgini 124%.

Jet A 1 awiasion kerosininden 11 müň tonna golaýy öndürildi, onuň önümçiligi 2022-nji ýylyň birinji çärýeginde başlady.

TNGIZT-niň önümleri içekri bazarlarda bolşy ýaly, daşary ýurtlara hem eksport edilýär.

2022-nji ýylyň birinji ýarymynda geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende TNGIZT-niň eksport tapgyrlarynyň bahasy walýuta hasaplamalarynda düýpli ýokarlandy diýip gazet belleýär.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.