TNGIZT birinji çärýekde durnukly ösüş depginini üpjün etdi

15:27 20.04.2022 1233

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/4437/original-1625fabdf54bdc.jpeg

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy (TNGIZT) içerki bazarlary ýokary hilli nebit önümleri bilen üpjün etmek, şeýle hem isleg bildirilýän önümleri täze görnüşlerini öndürmek boýunça öňde goýlan wezipeleri üstünlikli çözýär.

2022-nji ýylyň birinji çärýeginiň netijeleri boýunça Türkmenbaşy şäherindäki TNGIZT-niň baş zawodynda önümçiligiň ösüş infeksi 100,7 % boldy, birinji çärýek üçin meýilnama geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 110,5% boldy.

Önümleriň giň toplumynyň önümçiligi boýunça durnukly ösüş gazanyldy, meýilnamalar artygy bilen ýerine ýetirildi. Netijede, bellenilen meýilnama bilen deňeşdirilende, 76 müň tonna awtomobil benzini işlenip taýýarlanyldy. Şol bir wagtda bazarda uly islegden peýdalanýan A-95 benzini öndürmek boýunça meýilnama 106,4%, ösüş depgini 112,4% boldy. A-92 benzininiň 33 müň tonnadan gowragy, A-80 benzininiň 28,5 müň tonnadan gowragy meýilnamadan artyk öndürildi.

Önümçilik görkezijileriniň oňyn depgini ähli kysymdaky kerosinleri, dizel ýangyjyny, polipropileni, suwuklandyrylan gazy, nebit bitumyny, kokslary we çalgy ýaglaryny işläp taýýarlamakda gazanyldy.

Nebiti gaýtadan işlemek boýunça çärýekleýin önümçilik maksatnamasy 110,7% ýerine ýetirildi. Şol bir wagtda öndürilen önümleriň hatarynda ýangyjyň täze görnüşleri az däl. Şolaryň hatarynda deňiz gämileri üçin 1701 tonna dizel ýangyjy, A-98 awtobenzininiň synag tapgyry we Jet A1 kysymly awiasion kerosiniň bäş ýarym tonnasy öndürildi.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.