Uglerody tutmak bazary 2050-nji ýyla çenli 4 trln dollara çenli artar

09:31 23.04.2022 680

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/4450/original-162623f4acf974.jpeg

ExxonMobil-yň hasaplamalaryna görä, 2050-nji ýyla çenli kömürturşy gazyny (CO2) tutmak bazarynyň we onuň ýerasty saklanyşynyň gerimi ABŞ-nyň 4 trln dollaryna deň bolar. Bu barada kompaniýanyň şu hepdede geçirilen prezentasiýasynda aýdylýar diýip, neftegaz.ru habar berýär.

Bu nebit we gaz bazarynyň 60%-e golaýyny tutýar. Ol 2050-nji ýyla çenli ABŞ-nyň 6,5 trln dollaryna deň bolar.

Halkara energetika agentliginiň maglumatlaryna görä, uglerody tutmaklyk zyňyndylaryň atmosfera düşmegini azaltmagyň möhüm tehnologiýasy bolup durýar.

CO2-ny tutmaklygyň tehnologiýasy öz içine ýangyjy ýakmak ýa-da senagat tehnologiki prosesler netijesinde emele gelen kömürturşy gazyny tutmaklygy; ony deňiz arkaly ýa-da turba geçiriji arkaly ibermegi; ýerastynda geologiki formasiýalarda saklamaklygy ýa-da önümleri öndürmek üçin çig mal hökmünde ulanmaklygy göz öňünde tutýar. 

Dünýäniň nebitgaz meýjorlary uglerody tutmak we saklamak işiniň döwrebap işewürlik bolmagy üçin serişde maýa goýýarlar. Bu möhümdir, çünki Howanyň üýtgemegi boýunça bilermenleriň hökümetara topary ýaly halkara guramalar bu tehnologiýany global maýlamanyň täsirlerini azaltmagyň açary hökmünde görýärler.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.