«Tatneft» JPJ-niň Türkmenistandaky şahamçasy tender yglan edýär: 01.11.2022-10.11.2022

01:33 09.11.2022 1506

Şertnamanyň goşmaça ylalaşygyna laýyklykda öz işini alyp barýan “Tatneft” JPJ-niň Türkmenistandaky şahamçasy aşakdaky Lotlar boýunça №2022/24 belgili tender yglan edýär:

Lot №1- «kanselýariýa harytlary» (bölünmeýän

Lot №2 - «hasaplaýyş tehnika enjamlary» (bölünmeýän);

Lot №3 - «elektro-tehniki materiallar» (bölünmeýän);

Lot №4 - «hojalyk harytlary» (bölünmeýän);

Lot №5 - «hojalyk himiýasy» (bölünmeýän);

Lot №6 - «gurluşyk materiallary» (bölünmeýän);

Lot №7 - «gurallar» (bölünmeýän);

Tendere gatnaşmak üçin Size — Türkmenistan, Balkan welaýaty, Balkanabat, T.Satylow köçesi, kwartal 150, 59-njy jaý — «Tatneft» JPJ-niň Türkmenistandaky şahamçasy boýunça ýüz tutmak teklip edilýär:

1. bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýäniň doly ady, hukuk ýagdaýy, hasaba alnan ýurdy, bank rekwizitleri hakynda maglumatlary görkezip ýazmaça görnüşde arza tabşyrmaly (ofşor zolaklarda hasaba alnan ýa-da şol ýerlerde bank hasaplary bolan kompaniýalardan arzalar kabul edilmeýär);;

2. tenderiň tehniki talaplaryny almaly.;

3. Bäsleşik teklipleri bildiriş çap edilen gününden başlap 10 (on) senenama günüň dowamynda ýerli wagt bilen 18.00 çenli kabul edilýär.

Bellenen möhletden giç tabşyrylan bäsleşik teklipleri kabul edilmeýär.

Tender teklipleriniň bukjasy iki nusgadaky bukjada («A» bukja we «B» bukja) tabşyrylmaly.

Tendere gatnaşmagyň şertleri hakynda takyklaýjy maglumatlary we tenderiň şertleri şu salgyda berilýär:

745100, Türkmenistan, Balkan welaýaty, Balkanabat, T.Satylow köçesi, kwartal 150, 59-njy jaý

telefon: +993 222 6-43-66

E-mail: b.halilulin@mail.ru

Başga makalalar