«Türkmengaz» DK-nyň pudaklaýyn instituty täze ylmy gollanmany neşir taýýarlady

02:08 26.08.2020 2536

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/226/original-15f06f49bb2e77.jpeg

«Türkmengaz» döwlet konserniniň Tebigy gaz ylmy-barlag instituty «Nebitgaz pudagyny ösdürmegiň ylmy esaslary» atly makalalar toplumyny çapa taýýarlady.Neşir ýangyç-energetika toplumynyň hünärmenleriniň, ugurdaş ýokary okuw mekdepleriniň mugallymlarynyň we talyplaryny giň toplumy üçin niýetlenildi. Bu gollanma ugurdaş ylmy-barlag institutynyň hünärmenleriniň, Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň professor-mugallymlarynyň, şeýle hem konserniň hünärmenleriniň işleri goşuldy.Neşiriň alty sany bölümi geologiýa, geofizika we gidrogeologiýa, nebit we gaz guýularyny burawlamak, gaz we gaz kondensatly känler işläp taýýarlamak we ulanmak, çig maly gaýtadan işlemek, şeýle hem promysel enjamlaryny ulanmak ulgamynda gazanylanlar we öňdebaryjy barlaglar bilen tanyş edýär.Gollanma şeýle hem energiýa tygşytlaýjy tehnologiýalar boýunça alymlaryň işleri we pudagyň ösüşine seljerýän makalalar girizildi.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.