Ärdogan Türkmenistanyň we Azerbaýjanyň Liderleri bilen Türkiýede «gaz habynyň» taslamasyny maslahatlaşar

20:58 14.11.2022 4379

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/6012/original-16371ca70d3621.jpeg

Türkiýäniň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan dekabr aýynyň başynda Azerbaýjanyň we Türkmenistanyň Liderleri bilen Russiýa tarapyndan hödürlenen «gaz habynyň» taslamasyny maslahatlaşar diýip, RIA Nowosti habar berýär.

Russiýanyň we Türkiýäniň Prezidentleri Wladimir Putin hem-de Rejep Taýyp Ärdogan öň Türkiýede «gaz habyny» döretmek meselesini jikme-jik we tiz öwrenmegi tabşyrypdyr. Bu «habyň» üsti bilen Russiýa «Demirgazyk akymlaryndan» gazyň üstaşyr geçirilmegini Gara deňze we Türkiýä geçirip biler. Ärdoganyň hasaplamagyna görä, Ýewropa rus gazyny Türkiýäniň üsti bilen alyp biler.

«Geljek aýyň başynda Türkmenistana saparymyň barşynda bu meseläni («gaz habynyň» taslamasynyň meselesini) Azerbaýjanyň we Türkmenistanyň Liderleri bilen maslahatlaşmagy meýilleşdirýärin. Oňat netijelere bil baglaýaryn» — diýip Ärdogan G20 sammitine gatnaşmak üçin Indoneziýa uçmasyndan öň Stambul howa menzilinde brifingde aýtdy.

Öň Ärdogan respublikada halkara gaz habyny döretmek meýillerini tassyklady.

Başga makalalar
161442fe58509e.jpeg
«Türkmengeologiýa» Türkmenistanyň günbatarynda gözleg işlerinni geçirmek üçin «Yug-Neftegaz Private Limited» bilen şertnama baglaşar

«Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasyna Günbatar Türkmenistanyň Balkanýaka zolagynyň Goturdepe ýatagynyň gündogar böleginde 3D ölçegli gözleg-barlag işlerini hem-de Günorta Burun meýdançasynda 2D ölçegli gözleg-barlag işlerini geçirmek barada Singapuryň «Yug-Neftegaz Private Limited» kompaniýasy bilen şertnama baglaşmaga ygtyýar berildi. Degişli resminama Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow gol çekdi.


1614191853ba5e.jpeg
Türkmenistanyň biržasynda TNGIZT-de öndürilen Jet A-1 awiaýangyjy satylyp başlandy

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen Jet A-1 awiasion ýangyjynyň ilkinji tapgyrlary Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynda satlyga çykaryldy. Zawodyň täze önümi söwda gatnaşyjylarda uly gyzyklanma bildirdi we daşary ýurtly işewürler tarapyndan satyn alyndy.


16142d4818397d.jpeg
Daşkentde senagat, energetika, ulag pudaklarynda türkmen-özbek hyzmatdaşlygyny giňeltmegiň meseleleri maslahatlaşyldy

Özbegistan Respublikasynyň paýtagty Daşkentde Söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki hökümetara türkmen-özbek toparynyň ýakynda geçirilen on altynjy mejlisinde taraplar söwda-ykdysady hyzmatdaşlygyny hem-de senagat ulgamyndaky özara hereketleri giňeltmegiň, energetika, ulag we üstaşyr daşamak ugurlary boýunça ikitaraplaýyn gatnaşyklary pugtalandyrmagyň meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar.


161419e4341e31.jpeg
Türkmenistan ýanwar-awgust aýlarynda tebigy gazyň çykarylyşyny we eksportyny düýpli artdyrdy

2021-nji ýylyň 8 aýynda Türkmenistanda tebigy gazyň gazylyp alnyşy 55 milliard kub metrden geçdi. Bu geçen ýylyň degişli döwründäki görkezijiden 10,4 milliard kub metr köpdür.


164183c6fda201.jpeg
Türkmen-katar gepleşikleriniň netijeleri boýunça resminamalaryň toplumyna gol çekildi

Serdar Berdimuhamedow bilen Katar Döwletiniň Emiri Şeýh Tamim Bin Hamad Al Taniniň arasynda gepleşikler tamamlanandan soň, ikitaraplaýyn resminamalara gol çekmek dabarasy geçirildi. Bu barada TDH habar berdi.