Ärdogan Türkmenistanyň we Azerbaýjanyň Liderleri bilen Türkiýede «gaz habynyň» taslamasyny maslahatlaşar

15:58 14.11.2022 683

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/6012/original-16371ca70d3621.jpeg

Türkiýäniň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan dekabr aýynyň başynda Azerbaýjanyň we Türkmenistanyň Liderleri bilen Russiýa tarapyndan hödürlenen «gaz habynyň» taslamasyny maslahatlaşar diýip, RIA Nowosti habar berýär.

Russiýanyň we Türkiýäniň Prezidentleri Wladimir Putin hem-de Rejep Taýyp Ärdogan öň Türkiýede «gaz habyny» döretmek meselesini jikme-jik we tiz öwrenmegi tabşyrypdyr. Bu «habyň» üsti bilen Russiýa «Demirgazyk akymlaryndan» gazyň üstaşyr geçirilmegini Gara deňze we Türkiýä geçirip biler. Ärdoganyň hasaplamagyna görä, Ýewropa rus gazyny Türkiýäniň üsti bilen alyp biler.

«Geljek aýyň başynda Türkmenistana saparymyň barşynda bu meseläni («gaz habynyň» taslamasynyň meselesini) Azerbaýjanyň we Türkmenistanyň Liderleri bilen maslahatlaşmagy meýilleşdirýärin. Oňat netijelere bil baglaýaryn» — diýip Ärdogan G20 sammitine gatnaşmak üçin Indoneziýa uçmasyndan öň Stambul howa menzilinde brifingde aýtdy.

Öň Ärdogan respublikada halkara gaz habyny döretmek meýillerini tassyklady.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.