Hökümetara Türkmen-rus toparynyň başlyklary Moskwada geçiriljek mejlisiň gün tertibini maslahatlaşdylar

17:03 16.11.2022 575

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/6050/original-163748fd9ddf76.jpeg

Türkmenistanyň DIM-iň binasynda Ykdysady Hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-rus toparyna bilelikde başlyklyk edijileriň - Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredowyň we Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň başlygynyň orunbasary A.Owerçugyň arasynda duşuşyk geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň saýty habar berýär.

Duşuşygyň başynda topara bilelikde başlyklyk edijiler maliýe we bank ulgamynda, nebit, ulag we elektroenergetika pudaklarynda, şeýle hem bilim, medeniýet, saglygy goraýyş we salgyt dolandyryş ýaly ugurlarda hyzmatdaşlygyň geljegini jikme-jik ara alyp maslahatlaşdylar.

Şeýle hem, şu ýylyň 6-7-nji dekabrynda Moskwada geçiriljek Bilelikdäki Toparyň 12-nji mejlisine taýýarlyk görmek meseleleriniň çäklerinde onuň dowamynda dürli ugurlarda ondan gowrak gol çekilmegi meýilleşdirilýän ikitaraplaýyn resminamalary ara alnyp maslahatlaşyldy.

Soňra duşuşyk, Türkmenistanyň we Russiýanyň degişli ministrlikleriniň we pudaklaýyn edaralarynyň ýolbaşçylarynyň we wekilleriniň gatnaşmagynda ýokarda agzalan ugurlar boýunça içgin maslahatlaşylmak maksady bilen, giňişleýin görnüşde dowam etdi.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.