TOPH gaz geçirijisi boýunça Pakistan günde 35 mln kub metr töweregi gaz alar

17:17 18.11.2022 667

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/6066/original-163772673602bd.jpeg

Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan (TOPH) gaz geçirijisiniň gurluşygynyň meýilnamasy eýýäm işlenip düzüldi we ony 3-4 ýylyň içinde durmuşa geçirmek mümkin. Bu barada Pakistanyň nebit ministri Musadik Malik beýan etdi diýip, The Nation neşiri Pakistanyň energetika gözýetimleri meseleleri boýunça garaýyşlaryň liderleriniň Forumynyň netijeleri boýunça habar berdi.

Malikiň baha bermegine görä, TOPH gaz geçirijisi boýunça ibermeler arkaly Pakistan günde 35 mln kub metrden gowrak gaz alyp biler.

Türkmenistandan gazy getirmek boýunça mesele ýok diýip, ministr belledi. Şeýle hem ol häzirki wagtda Pakistanda energetiki isleg bilen teklibiň arasynyň uludan açykdygyny, ýerli gaz ätiýaçlyklarynyň bolsa barha azalýandygyny aýtdy.

Forumyň çäklerinde şeýle hem Pakistana nebit importyny diwersifikasiýalaşdyrmagyň möhümliginiň meselesi hem maslahatlaşyldy.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.