Türkmenistanyň we ÝB-niň wekilleri «ýaşyl energetika» hem-de metan zyňyndylary ulgamynda hyzmatdaşlygyň geljegini maslahatlaşdylar

17:04 24.11.2022 1804

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/6120/original-1637f19d72533a.jpeg

22-23-nji noýabrda Aşgabatda «Ýaşyl energetika we ÝB-niň wodorodyň ulanylmagy we metanyň zyňyndylarynyň azaldylmagy boýunça strategiýasy» temasy bilen Ýewropa Bileleşiginiň we Türkmenistanyň bilelikdäki maslahaty geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň saýty habar berýär.

ÝB-niň wekilleri öz çykyşlarynda gaýtadan dikeldilýän energetika we onuň ösüş mümkinçilikleri ugrunda syýasatynyň esasy ugurlaryny açyp görkezdiler, gaýtadan dikeldilýän energetika pudagy we gaýtadan dikeldilýän energetika çeşmelerini girizmek boýunça halkara we sebit hyzmatdaşlygyndaky tejribeleri bilen paýlaşdylar. Olar ÝB-niň wodorodyň ulanylmagy we metanyň zyňyndylarynyň azaldylmagy boýunça strategiýasy bilen tanyşdyrdylar we Türkmenistany degişli halkara başlangyjyna goşulmaga çagyrdylar.

Maslahata Türkmenistanyň hem-de Ýewropa Bileleşiginiň ýaşyl energetika, wodorod energetikasy we metanyň zyňyndylary ugrundaky alymlary we bilermenleri gatnaşdylar.

Şeýle hem Halkara energetiki agentliginiň, Ýewropa dikeldiş we ösüş bankynyň, Metan boýunça ählumumy başlangyjynyň, Hydrogen Europe kompaniýasynyň wekilleri, Germaniýanyň Türkmenistandaky Ilçisi, Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň, “Türkmengaz” döwlet konserniniň ýanyndaky Tebigy gaz boýunça ylmy-barlag institutynyň, Ý.Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň wekilleri çykyş etdiler.

Türkmenistanyň bilermenleri ýurdumyzda gaýtadan dikeldilýän energetikanyň ulanylýandygyny mälim etdiler we 2022-2023-nji ýyllar üçin wodorod energetikasy ulgamyndaky halkara hyzmatdaşlygyň ýol kartasyny hem-de Türkmenistanda ýokary öndürijilikli eksporta gönükdirilen wodorod energetikasy pudagynyň döredilýändigi barada aýtdylar. Mundan başga-da ekologiki taýdan howpsuz döwrebap çeşme goraýjy tehnologiýalaryň, hususan-da nebit-gaz, energetika we ulag ulgamlarynda ulanylmagy barada gürrüň edildi.

Maslahatyň dowamynda ÝB bilen Türkmenistanyň wekilleri tejribe alyşdylar we gaýtadan dikeldilýän energetika, gaýtadan dikeldilýän wodorodyň peýdalanylmagy we metan zyňyndylarynyň azaldylmagy ugurlary boýunça hyzmatdaşlygyň geljekki mümkinçilikleri barada maslahat etdiler. Taraplar özara gyzyklanmalary öňe sürmek arkaly hyzmatdaşlygyň pugtalandyrylmagyna ygrarlydyklaryny tassykladylar.

Taraplar gaýtadan dikeldilýän energetika bilen bagly meseleleriň giň toplumyny, hususan-da bu ugurda kanunlaryň işlenip düzülmegi, gaýtadan dikeldilýän energetika maýa goýumlary çekmek we bu ugurdaky innowasion tehnologiýalary hem-de wodorodyň mümkinçiliklerinden peýdalanmak bilen bagly meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar.

ÝB we Türkmenistan hyzmatdaşlygyň anyk ýollaryny kesgitlemek maksady bilen esasy temalar boýunça gepleşikleri dowam etdirmegi ylalaşdylar.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.