Türkmen-koreýa parlamentara gepleşiklerinde täze energetika taslamalaryna maýa goýum mümkinçilikleri maslahatlaşyldy

22:47 29.11.2022 1586

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/6151/original-16385b687e92a7.jpeg

Maýa goýumlaryň kepillikleri hakynda ylalaşygyň baglaşylmagy iki ýurduň arasynda maýa goýum gatnaşyklaryny işjeňleşdirmekligi höweslendirer. Bu barada Koreýa Respublikasynyň Milli Assambleýasynyň Başlygy Kim Jin-Pýo Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow bilen geçiren gepleşikleriniň barşynda belledi.

Şunuň bilen baglylykda, Kim Jin-Pýo taraplaryň bu resminamany tiz wagtda işläp tamamlamagynyň zerurlygyny belledi.

Duşenbe güni Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahaty bilen Koreýa Respublikasynyň Milli Assambleýasynyň arasynda özara hyzmatdaşlyk hakynda Ähtnama gol çekildi. Şeýle hem duşuşygyň dowamynda netijeli türkmen-koreý gatnaşyklaryny okgunly ösdürmekde parlament diplomatiýasynyň eýeleýän möhüm orny nygtaldy. Iki ýurduň kanun çykaryjy edaralarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de işjeňleşdirmek, şeýle-de bilelikdäki çäreleri guramak arkaly tejribe alyşmak üçin uly mümkinçilikleriň bardygyna aýratyn üns çekildi.

«Dünýäde tebigy gaz ätiýaçlyklarynyň gory boýunça dördünji orun eýelemegi bilen saýlanýan Türkmenistan hem-de öňdebaryjy tehnologiýalara eýelik edýän Koreýa birek-bireginiň üstüni ýetirýän ykdysady düzümlere eýe» — diýip, Kim Jin-Pýo aýtdy. Mysal hökmünde koreý kompaniýalarynyň gatnaşmagynda gurlan bahasy 3 mlrd dollara barabar bolan Gyýanly gazhimiýa toplumyny getirdi. Ol 2018-nji ýylyň sentýabrynda ulanyşa girizildi.

Şunuň bilen baglylykda, Koreý parlamentiniň spikeri Türkmenistanyň energetika we infrastruktura taslamalaryna koreý kompaniýalarynyň has köp sanlysynyň gatnaşyp biljekdigine bil baglaýandygyny aýtdy.

Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, Türkmenistan energetika ulgamynda koreý kompaniýalary bilen hyzmatdaşlyk etmegini dowam eder, şeýle hem türkmen mekdeplerinde koreý diliniň öwredilmegini giňeltmek teklibini goldady we Koreý parlamentiniň spikerini özi üçin amatly wagtda Türkmenistana gelip görmäge çagyrdy.

Milli Assambleýasynyň Başlygy Kim Jin-Pýo EKSPO-2030 Bütindünýä sergisini Pusan şäherinde geçirmek teklibini goldamagyny haýyş edip Türkmenistana ýüz tutdy.

Halk Maslahatynyň ýolbaşçylygynda Seula baran wekiliýetiň düzümine Parlamentiň komitetleriniň ýolbaşçylary, «Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň, Suw hojalygy komitetiniň, Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň ýolbaşçylary, şeýle hem Türkmenistanyň Koreýa Respublikasyndaky ilçisi girdi.

Başga makalalar
16274b97138863.jpeg
Nebitiň bahalary gymmatlamagyny dowam edýär, Brent-iň bahasy 111,3 dollara ýetdi

Anna güni nebitiň bahalary teklibiň ýetmezçiliginiň howatyrlanmasynyň netijesinde ýokarlanmagyny dowam edýär.


1627392fb94fb2.jpeg
Halkara ylmy maslahatynyň gün tertibi: gazyň zyýanly zyňyndylaryny azaltmakdan Derweze kraterine çenli

Uglewodorodlary özleşdirmek şertlerinde daşky gurşawa zyňyndylary azaltmak, şol sanda Derwezedäki gaz krateri boýunça mümkin bolan çözgütler 23-nji iýunda Aşgabatdaky «Ýyldyz» myhmanhanasynda geçiriljek Halkara ylmy maslahatyň gün tertibine girer.


16273670088c36.jpeg
OPEC+ mejlisinden öň, nebitiň bahalary ýokarlanýar

Ýewropa Bileleşigi tarapyndan Russiýada ýangyjyň importyna gadaganlyk girizmek meýilleriniň çäginde penşenbe güni nebit 5% ýokarlanmadan soň hem artmagyny dowam edýär diýip, Interfaks habar berýär.


16274c6c15b545.jpeg
HHR-niň himikleri kömürturşy gazyndan glýukoza öndürmegi öwrendiler

Hytaýly alymlar kömürturşy gazyny elektroliz usulyny ulanmak bilen çylşyrymly uglerod birleşmelerine öwürýän utgaşdyrylan elektrobiologiki ulgamy işläp düzdüler. Ylmy barlagyň düşündirişi Nature Catalysis žurnalynda çap edildi.


162722ef136039.jpeg
Türkmenistanyň we Eýranyň Prezidentleri ikitaraplaýyn gatnaşyklary ösdürmegi ylalaşdylar

Sişenbe güni Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow bilen Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Seýed Ebrahim Raisiniň arasynda geçirilen telefon arkaly söhbetdeşligiň barşynda taraplar bar bolan mümkinçilikleri hem-de häzirki döwrüň ýagdaýlaryny nazara almak bilen, ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy giňeltmegiň geljegini ara alyp maslahatlaşdylar. Bu barada Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär.