Türkmen-koreýa parlamentara gepleşiklerinde täze energetika taslamalaryna maýa goýum mümkinçilikleri maslahatlaşyldy

17:47 29.11.2022 740

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/6151/original-16385b687e92a7.jpeg

Maýa goýumlaryň kepillikleri hakynda ylalaşygyň baglaşylmagy iki ýurduň arasynda maýa goýum gatnaşyklaryny işjeňleşdirmekligi höweslendirer. Bu barada Koreýa Respublikasynyň Milli Assambleýasynyň Başlygy Kim Jin-Pýo Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow bilen geçiren gepleşikleriniň barşynda belledi.

Şunuň bilen baglylykda, Kim Jin-Pýo taraplaryň bu resminamany tiz wagtda işläp tamamlamagynyň zerurlygyny belledi.

Duşenbe güni Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahaty bilen Koreýa Respublikasynyň Milli Assambleýasynyň arasynda özara hyzmatdaşlyk hakynda Ähtnama gol çekildi. Şeýle hem duşuşygyň dowamynda netijeli türkmen-koreý gatnaşyklaryny okgunly ösdürmekde parlament diplomatiýasynyň eýeleýän möhüm orny nygtaldy. Iki ýurduň kanun çykaryjy edaralarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de işjeňleşdirmek, şeýle-de bilelikdäki çäreleri guramak arkaly tejribe alyşmak üçin uly mümkinçilikleriň bardygyna aýratyn üns çekildi.

«Dünýäde tebigy gaz ätiýaçlyklarynyň gory boýunça dördünji orun eýelemegi bilen saýlanýan Türkmenistan hem-de öňdebaryjy tehnologiýalara eýelik edýän Koreýa birek-bireginiň üstüni ýetirýän ykdysady düzümlere eýe» — diýip, Kim Jin-Pýo aýtdy. Mysal hökmünde koreý kompaniýalarynyň gatnaşmagynda gurlan bahasy 3 mlrd dollara barabar bolan Gyýanly gazhimiýa toplumyny getirdi. Ol 2018-nji ýylyň sentýabrynda ulanyşa girizildi.

Şunuň bilen baglylykda, Koreý parlamentiniň spikeri Türkmenistanyň energetika we infrastruktura taslamalaryna koreý kompaniýalarynyň has köp sanlysynyň gatnaşyp biljekdigine bil baglaýandygyny aýtdy.

Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, Türkmenistan energetika ulgamynda koreý kompaniýalary bilen hyzmatdaşlyk etmegini dowam eder, şeýle hem türkmen mekdeplerinde koreý diliniň öwredilmegini giňeltmek teklibini goldady we Koreý parlamentiniň spikerini özi üçin amatly wagtda Türkmenistana gelip görmäge çagyrdy.

Milli Assambleýasynyň Başlygy Kim Jin-Pýo EKSPO-2030 Bütindünýä sergisini Pusan şäherinde geçirmek teklibini goldamagyny haýyş edip Türkmenistana ýüz tutdy.

Halk Maslahatynyň ýolbaşçylygynda Seula baran wekiliýetiň düzümine Parlamentiň komitetleriniň ýolbaşçylary, «Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň, Suw hojalygy komitetiniň, Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň ýolbaşçylary, şeýle hem Türkmenistanyň Koreýa Respublikasyndaky ilçisi girdi.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.