Türkmen-koreýa parlamentara gepleşiklerinde täze energetika taslamalaryna maýa goýum mümkinçilikleri maslahatlaşyldy

22:47 29.11.2022 1815

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/6151/original-16385b687e92a7.jpeg

Maýa goýumlaryň kepillikleri hakynda ylalaşygyň baglaşylmagy iki ýurduň arasynda maýa goýum gatnaşyklaryny işjeňleşdirmekligi höweslendirer. Bu barada Koreýa Respublikasynyň Milli Assambleýasynyň Başlygy Kim Jin-Pýo Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow bilen geçiren gepleşikleriniň barşynda belledi.

Şunuň bilen baglylykda, Kim Jin-Pýo taraplaryň bu resminamany tiz wagtda işläp tamamlamagynyň zerurlygyny belledi.

Duşenbe güni Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahaty bilen Koreýa Respublikasynyň Milli Assambleýasynyň arasynda özara hyzmatdaşlyk hakynda Ähtnama gol çekildi. Şeýle hem duşuşygyň dowamynda netijeli türkmen-koreý gatnaşyklaryny okgunly ösdürmekde parlament diplomatiýasynyň eýeleýän möhüm orny nygtaldy. Iki ýurduň kanun çykaryjy edaralarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de işjeňleşdirmek, şeýle-de bilelikdäki çäreleri guramak arkaly tejribe alyşmak üçin uly mümkinçilikleriň bardygyna aýratyn üns çekildi.

«Dünýäde tebigy gaz ätiýaçlyklarynyň gory boýunça dördünji orun eýelemegi bilen saýlanýan Türkmenistan hem-de öňdebaryjy tehnologiýalara eýelik edýän Koreýa birek-bireginiň üstüni ýetirýän ykdysady düzümlere eýe» — diýip, Kim Jin-Pýo aýtdy. Mysal hökmünde koreý kompaniýalarynyň gatnaşmagynda gurlan bahasy 3 mlrd dollara barabar bolan Gyýanly gazhimiýa toplumyny getirdi. Ol 2018-nji ýylyň sentýabrynda ulanyşa girizildi.

Şunuň bilen baglylykda, Koreý parlamentiniň spikeri Türkmenistanyň energetika we infrastruktura taslamalaryna koreý kompaniýalarynyň has köp sanlysynyň gatnaşyp biljekdigine bil baglaýandygyny aýtdy.

Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, Türkmenistan energetika ulgamynda koreý kompaniýalary bilen hyzmatdaşlyk etmegini dowam eder, şeýle hem türkmen mekdeplerinde koreý diliniň öwredilmegini giňeltmek teklibini goldady we Koreý parlamentiniň spikerini özi üçin amatly wagtda Türkmenistana gelip görmäge çagyrdy.

Milli Assambleýasynyň Başlygy Kim Jin-Pýo EKSPO-2030 Bütindünýä sergisini Pusan şäherinde geçirmek teklibini goldamagyny haýyş edip Türkmenistana ýüz tutdy.

Halk Maslahatynyň ýolbaşçylygynda Seula baran wekiliýetiň düzümine Parlamentiň komitetleriniň ýolbaşçylary, «Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň, Suw hojalygy komitetiniň, Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň ýolbaşçylary, şeýle hem Türkmenistanyň Koreýa Respublikasyndaky ilçisi girdi.

Başga makalalar
161b320f67ce09.jpeg
Nebitgaz toplumynyň kärhanalary Türkmenistanyň Bitaraplyk güni mynasybetli açylan ikinji wirtual sergä gatnaşýar

Penşenbe güni Türkmenistanyň Bitaraplyk güni mynasybetli ýurdumyzyň ykdysady gazananlaryna bagyşlanan wirtual sergi açyldy. Bu dabaraly çäreler Daşary işler ministrligi we Söwda-senagat edarasy tarapyndan guraldy.


161b1ad1785f68.jpeg
Nebit gymmatlaýar, «Brent» 76,42 dollara ýetdi

COVID-19-yň «omikron» ştammynyň ýaýramagynyň, ilkibaşda garaşylyşy ýaly, dünýä ykdysadyýetine o diýen agyr zyýan ýetirmejekdigi baradaky maglumatlardan soň, nebitiň bahalary penşenbe güni ýene-de ýokarlanyp başlady diýip, Interfaks habar berýär.


1651d0909902c6.jpg
ADIPEC 2023 forumynda Türkmenistanyň we Pakistanyň wekiliýeti TOPH we TOP taslamalarynyň durmuşa geçirmegiň meselelerini maslahatlaşdy

Abu-Dabi şäherinde geçirilýän ADIPEC 2023 nebitgaz sergisiniň we maslahatynyň çäklerinde türkmen wekiliýetiniň Pakistanyň energetika, energiýa we nebit ministriniň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirýän Muhammet Ali bilen duşuşygy geçirildi diýip, ORIENT habar berýär.


1651d0812a79d8.jpg
HNGU-nyň wekilleri Pekinde halkara foruma gatnaşdylar

Türkmenistanyň wekiliýeti 1-2-nji oktýabrda Pekinde Hytaýyň nebit uniwersitetiniň 70 ýyllygyna bagyşlanyp geçirilen «Uglerod bitaraplygyna ýetmegiň ugrunda: Bilim, tehnologiýalar, zehinler» atly halkara maslahatyna gatnaşdylar.


161b1acd37d1b8.jpeg
Fitch ýakyn ýyllar üçin nebitiň bahalary boýunça çaklamasyny ýokarlandyrdy

Fitch Ratings halkara reýting agentligi ýakyn wagt üçin nebitiň bahalary boýunça çaklamasyny ýokarlandyrdy. Muňa Global Economic Outlook-yň (GEO) dekabrdaky hasabaty şaýatlyk edýär diýip, Interfaks habar berýär.