Ankarada Türkmenistan-Azerbaýjan-Türkiýe üstaraplaýyn duşuşygyna taýýarlyk maslahatlaşyldy

16:03 30.11.2022 1540

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/6159/original-16386ef5ae8711.jpeg

Türkmenistanyň we Türkiýe Respublikasynyň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda 28-nji noýabrda Ankarada geçirilen syýasy geňeşmeleriň barşynda Awazada geçirilmegi göz öňünde tutulan Türkmenistan-Azerbaýjan-Türkiýe üçtaraplaýyn dyşuşygyna görülýän taýýarlyk meseleleri maslahatlaşyldy diýip, Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.

Türkmen wekiliýetine Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri Raşid Meredow, türk tarapyna Türkiýäniň Daşary işler ministri Mewlýut Çawuşogly ýolbaşçylyk etdiler.

Ministrler R.Meredow we M.Çawuşogly Türkmenistan bilen Türkiýäniň söwda-ykdysady we ynsanperwer ugurlaryndaky ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyna hem-de halkara guramalaryň çäklerindäki gatnaşyklaryna uly ähmiýet berýändiklerini tassykladylar.

Iki ýurduň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylary ikitaraplaýyn türkmen-türk gatnaşyklarynyň hem-de sebit we halkara düzümleriniň çäklerinde hyzmatdaşlygyň möhüm meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar. Ýokary we iň ýokary derejedäki gepleşikleriň, şeýle hem iki ýurduň daşary syýasat edaralarynyň arasyndaky yzygiderli geňeşmeleriň gatnaşyklaryň ilerledilmeginde esasy görkeziji bolup durýandygy nygtaldy. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň 2023-nji ýylyň başynda Türkiýä sapary amala aşyrmagynyň mümkinçiliklerine seredildi.

Ykdysady hyzmatdaşlygyň giňeldilmegi boýunça hereketleri utgaşdyrmaklygyň zerurdygyny aýdyp, taraplar Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça döwletara türkmen-türk toparynyň we Türkmen-türk işewürler geňeşiniň orny barada belläp geçdiler.

Energetika pudagyna, şeýle hem ulag-üstaşyr geçelgeleriniň ýola goýulmagyna degişli meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Türkmenistanyň Daşary işler ministri saparyň çäklerinde Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan tarapyndan kabul edildi. R.Meredow Türkiýe Respublikasynyň Prezidentine Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň we Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyndan salamlaryny we iň gowy arzuwlaryny ýetirdi.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.