Tebigy gazdan benzin öndürýän zawodyň ikinji tapgyryny koreý kompaniýalarynyň gatnaşmagynda gurmak meýilleşdirilýär

20:25 30.11.2022 950

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/6161/original-163874af263c4c.jpeg

Türkmenistanyň wekiliýeti Koreýa Respublikasynyň iri kompaniýalarynyň wekilleri bilen Ahal welaýatynda tebigy gazdan benzin öndürmek boýunça zawodyň ikinji nobatdakysynyň gurluşygy boýunça gepleşikleri geçirdi. Bu barada Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Koreýa Respublikasyna 28-29-njy noýabrda amala aşyran resmi saparynyň çäklerinde Hyundai Engineering kompaniýasynyň baş direktory Hong Hön Sung hem-de LX International Corp. kompaniýasynyň prezidenti Ýun Çun Son bilen geçiren gepleşikleriniň barşynda aýtdy diýip, TDH habar berýär.

Türkmenistanyň ýangyç-energetika ulgamynda gaýtadan işleýän senagatyň ösdürilmegine möhüm ähmiýet berilýändigi nazara alnyp, Koreýäniň iri kompaniýalarynyň gatnaşmagynda Türkmenistanda tebigy gazdan ekologiýa taýdan arassa ýangyç öndürýän önümçilik toplumynyň nobatdaky tapgyrynyň gurluşygyna girişilmegi häzirki döwrüň möhüm wezipesi hökmünde kesgitlenildi.  

Koreý kompaniýalarynyň Türkmenistanda iş alyp barmaklary üçin ägirt uly mümkinçilikleriň bardygyny nazara alyp, işewürler meýilleşdirilen taslamalary durmuşa geçirmek, şol sanda nebitgaz, himiýa senagaty, ýangyç-energiýa serişdelerini gaýtadan işlemek ulgamynda taslamalary durmuşa geçirmäge gyzyklanma bildirdiler. Şol bir wagtda, «Hyundai Engineering» we «LX International Corp.» kompaniýalary üçin geljegi uly türkmen bazarynda iş alyp barmagyň uly hormatdygy bellenildi.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.