Türkmenistanyň DIM-inde Eýranyň wekiliýeti bilen duşuşykda ýangyç-energetika we beýleki ugurlarda hyzmatdaşlyk maslahatlaşyldy

00:06 03.12.2022 1970

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/6172/original-16389a7c7910e9.jpeg

Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň binasynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Eýran Yslam Respublikasynyň Energetika ministri Ali Akbar Mehrabianyň ýolbaşçylygyndaky eýran wekiliýeti bilen geçiren duşuşygynda elektroenergetika, nebitgaz pudaklarynda hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ýollary, suw we ekologiýa pudagynda özara gatnaşyklar meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Bu barada Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.

Duşuşygyň başynda eýran wekiliýetiniň ýolbaşçysy saparyň çäklerinde Türkmenistanyň hormatly Prezidenti bilen hem-de Türkmenistanyň Hökümetinde duşuşyklaryň geçirilendigini belledi we olarda türkmen-eýran hyzmatdaşlygynyň giň meseleler toplumy ara alnyp maslahatlaşyldy.

Taraplar ýokary derejeli duşuşyklaryň, hususan-da Türkmenistan bilen Eýranyň Prezidentleriniň arasyndaky ynanyşykly we netijeli gepleşikleriň ikitaraplaýyn dostlukly gatnaşyklary ösdürmekdäki ähmiýeti barada nygtadylar.

Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen-eýran hökümetara toparynyň işine aýratyn üns berildi. Bu ugurda elektroenergetika pudagynda hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ýollary, nebit-gaz ulgamynyň ileri tutulýan ugurlaryny, suw we ekologiýa ugurlaryndaky, şol sanda suw gorlaryndan bilelikde rejeli peýdalanmak meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Söwda-ykdysady hyzmatdaşlygyň ösüşiniň çäklerinde, ýurtlaryň arasynda haryt dolanyşygynyň ösüşiniň oňyn depgini barada aýyldy. Şunu bilen baglylykda, bar bolan uly mümkinçilikleri geljekde durmuşa geçirmek maksady bilen, taraplar özara haryt dolanyşygynyň möçberini artdyrmak üçin itergi bermegiň wajypdygyny bellediler.

Gepleşikleri dowamynda eýran wekiliýetiniň Türkmenistana saparynyň netijelerine, şeýle hem geljekki meýilleşdirilen hereketlere seredildi.

Başga makalalar
164b0eaa21cfd6.jpg
Hytaý maý aýynda tebigy gazyň rekord derejesini import etdi

2023-nji ýylyň maý aýynda Hytaý suwuklandyrylan tebigy gazy we turba geçiriji ibermelerini hasaba alanyňda 13,51 mlrd kub metr tebigy gaz import etdi. Bu görkeziji maý aýy üçin taryhy rekord bolup durýar.


164b5281ee01ac.jpg
Nebitgaz toplumynda alty aýyň jemlerine garaldy

15-nji iýulda Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň geçen alty aýynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy geçirildi. Onda 14-nji iýulda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň pudaklarynda alnyp barlan işleriň netijelerine bagyşlap geçiren Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde nebitgaz toplumynyň öňünde goýan wezipeleri ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de bu ugurda işleri has-da ilerletmegiň anyk ýollary kesgitlenildi.


164b0ea1d72599.jpg
HEA 2023-nji ýylda ilkinji gezek dünýäde nebite bolan islegiň çaklamasyny peseltdi

Halkara energetika agentligi (HEA) 2023-nji ýylda ilkinji gezek dünýäde şu ýylda nebite bolan islegiň çaklamasyny günde 170 müň barrele çenli aşaklatdy. Bu agentligiň hasabatyndan görünýär.


161822ed117848.jpeg
Müsüriň Prezidenti Türkmenistanyň Baştutanyny Kaire sapar bilen gelmäge çagyrdy

Müsüriň Prezidenti Abdel Fattah Al Sisi iki ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ýollaryny maslahatlaşmak üçin Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowy Kaire sapar bilen gelmäge çagyrdy.


161822fc61e730.jpeg
Glazgodaky sammitde dünýä Liderleri 2030-njy ýyla çenli metan zyňyndylaryny 30% azaltmagy ylalaşdylar

Sişenbe güni COP26 ekologiýa sammitinde Ýewrokomissiýanyň başlygy Ursula fon der Lýaýen we ABŞ-nyň Prezidenti Jo Baýden metan zyňyndylaryny azaltmak boýunça bilelikdäki başlangyjyny öňe sürdüler. Bu barada Interfaks habar berýär.