Türkmenistanyň DIM-inde Eýranyň wekiliýeti bilen duşuşykda ýangyç-energetika we beýleki ugurlarda hyzmatdaşlyk maslahatlaşyldy

19:06 02.12.2022 819

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/6172/original-16389a7c7910e9.jpeg

Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň binasynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Eýran Yslam Respublikasynyň Energetika ministri Ali Akbar Mehrabianyň ýolbaşçylygyndaky eýran wekiliýeti bilen geçiren duşuşygynda elektroenergetika, nebitgaz pudaklarynda hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ýollary, suw we ekologiýa pudagynda özara gatnaşyklar meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Bu barada Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.

Duşuşygyň başynda eýran wekiliýetiniň ýolbaşçysy saparyň çäklerinde Türkmenistanyň hormatly Prezidenti bilen hem-de Türkmenistanyň Hökümetinde duşuşyklaryň geçirilendigini belledi we olarda türkmen-eýran hyzmatdaşlygynyň giň meseleler toplumy ara alnyp maslahatlaşyldy.

Taraplar ýokary derejeli duşuşyklaryň, hususan-da Türkmenistan bilen Eýranyň Prezidentleriniň arasyndaky ynanyşykly we netijeli gepleşikleriň ikitaraplaýyn dostlukly gatnaşyklary ösdürmekdäki ähmiýeti barada nygtadylar.

Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen-eýran hökümetara toparynyň işine aýratyn üns berildi. Bu ugurda elektroenergetika pudagynda hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ýollary, nebit-gaz ulgamynyň ileri tutulýan ugurlaryny, suw we ekologiýa ugurlaryndaky, şol sanda suw gorlaryndan bilelikde rejeli peýdalanmak meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Söwda-ykdysady hyzmatdaşlygyň ösüşiniň çäklerinde, ýurtlaryň arasynda haryt dolanyşygynyň ösüşiniň oňyn depgini barada aýyldy. Şunu bilen baglylykda, bar bolan uly mümkinçilikleri geljekde durmuşa geçirmek maksady bilen, taraplar özara haryt dolanyşygynyň möçberini artdyrmak üçin itergi bermegiň wajypdygyny bellediler.

Gepleşikleri dowamynda eýran wekiliýetiniň Türkmenistana saparynyň netijelerine, şeýle hem geljekki meýilleşdirilen hereketlere seredildi.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.