Türkmenistan — dizel ýangyjynyň iň arzan bahaly ýurtlarynyň hatarynda

17:11 13.12.2022 1240

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/6252/original-163984928c6fbd.jpeg

Türkmenistanda dizel ýangyjynyň bahasy — dünýäde iň arzanlarynyň biri. Muňa GlobalPetrolPrices portaly tarapyndan düzülen dünýä boýunça dizel ýangyjynyň bahalarynyň reýtingi şaýatlyk edýär.

Onuň maglumatlaryna görä, Türkmenistan bir litr dizel ýangyjynyň bahasy 0,390 dollar bilen sanawda dokuzynjy orunda ýerleşýär.

Dizel ýangyjynyň iň arzan ýurdy Eýran — bir litri 0,011 dollar. Ilkinji üçlüge şeýle hem Wenesuela we Liwiýa girdi, degişlilikde, 0,016 we 0,031 dollar.

Dünýä boýunça dizel ýangyjynyň bir litriniň ortaça bahasy 1,33 dollar.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.