Azerbaýjanyň Prezidenti nebitgaz we ulag ulgamlarynda hyzmatdaşlygy giňeltmek hakynda Türkmenistanyň teklibini goldady

18:48 14.12.2022 525

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/6271/original-16399d158d1f04.jpeg

Azerbaýjanyň Prezidenti Ilham Aliýew ýangyç-energetika toplumynda we ulag ulgamynda hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmegiň zerurlygy baradaky türkmen tarapynyň tekliplerini doly goldady diýip, TDH habar berdi.

Bu barada Ilham Aliýew şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow bilen «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda geçiren gepleşiklerinde belledi.

Ýangyç-energetika toplumynyň we ulag ulgamynyň özara peýdaly hyzmatdaşlygyň iň möhüm ugurlary bolup durýandygyny we dowam edilýändigini belläp, dostlukly döwletiň Baştutany bu möhüm ugurlarda hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmegiň zerurlygy baradaky türkmen tarapynyň tekliplerini doly goldady.

Duşuşykda iki döwletiň Baştutanlary ozal gazanylan şertnamalaryň ýerine ýetirilişini ara alyp maslahatlaşdylar. Ägirt uly uglewodorod baýlyklaryna eýe bolan goňşy ýurtlaryň amatly geografiki ýagdaýyny göz öňünde tutup, energiýa howpsuzlygyny üpjün etmek, şeýle hem häzirki zaman üstaşyr we ulag infrastrukturasyny döretmek ugrundaky hyzmatdaşlygy giňeltmegiň geljegi barada nygtaldy.

Şunuň bilen baglylykda, geçen ýylyň ýanwarynda Aşgabatda Türkmenistanyň we Azerbaýjanyň Hökümetleriniň arasynda Hazar deňzindäki «Dostluk» uglewodorod ýatagynda bilelikde gözleg, işläp taýýarlamak hem-de özleşdirmek işlerini geçirmekde özara düşünişmek hakynda Ähtnama gol çekilmegini türkmen-azerbaýjan hyzmatdaşlygynyň gazanan üstünlikleriniň hatarynda görkezildi.

Gepleşikleriň dowamynda iki ýurduň ikitaraplaýyn gatnaşyklary işjeň ösdürýändigi we halkara derejesinde esasy halkara guramalarynyň hem-de abraýly sebit gurluşlarynyň meýdançasynda netijeli özära gatnaşyklary bellenildi.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.