Azerbaýjanyň Prezidenti nebitgaz we ulag ulgamlarynda hyzmatdaşlygy giňeltmek hakynda Türkmenistanyň teklibini goldady

23:48 14.12.2022 977

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/6271/original-16399d158d1f04.jpeg

Azerbaýjanyň Prezidenti Ilham Aliýew ýangyç-energetika toplumynda we ulag ulgamynda hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmegiň zerurlygy baradaky türkmen tarapynyň tekliplerini doly goldady diýip, TDH habar berdi.

Bu barada Ilham Aliýew şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow bilen «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda geçiren gepleşiklerinde belledi.

Ýangyç-energetika toplumynyň we ulag ulgamynyň özara peýdaly hyzmatdaşlygyň iň möhüm ugurlary bolup durýandygyny we dowam edilýändigini belläp, dostlukly döwletiň Baştutany bu möhüm ugurlarda hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmegiň zerurlygy baradaky türkmen tarapynyň tekliplerini doly goldady.

Duşuşykda iki döwletiň Baştutanlary ozal gazanylan şertnamalaryň ýerine ýetirilişini ara alyp maslahatlaşdylar. Ägirt uly uglewodorod baýlyklaryna eýe bolan goňşy ýurtlaryň amatly geografiki ýagdaýyny göz öňünde tutup, energiýa howpsuzlygyny üpjün etmek, şeýle hem häzirki zaman üstaşyr we ulag infrastrukturasyny döretmek ugrundaky hyzmatdaşlygy giňeltmegiň geljegi barada nygtaldy.

Şunuň bilen baglylykda, geçen ýylyň ýanwarynda Aşgabatda Türkmenistanyň we Azerbaýjanyň Hökümetleriniň arasynda Hazar deňzindäki «Dostluk» uglewodorod ýatagynda bilelikde gözleg, işläp taýýarlamak hem-de özleşdirmek işlerini geçirmekde özara düşünişmek hakynda Ähtnama gol çekilmegini türkmen-azerbaýjan hyzmatdaşlygynyň gazanan üstünlikleriniň hatarynda görkezildi.

Gepleşikleriň dowamynda iki ýurduň ikitaraplaýyn gatnaşyklary işjeň ösdürýändigi we halkara derejesinde esasy halkara guramalarynyň hem-de abraýly sebit gurluşlarynyň meýdançasynda netijeli özära gatnaşyklary bellenildi.

Başga makalalar
163ca3652492f8.jpeg
Russiýanyň eksport merkezi nebitgaz we demirýol infrastrukturasy ulgamlarynda Türkmenistanda taslamalary goldamaga taýýar

Russiýanyň eksport merkezi topary nebitgaz ulgamynda iri taslamalary, şeýle hem demirýol infrastrukturasyny döwrebaplaşdyrmak boýunça taslamalary goldamaga taýýar. Bu barada Russiýa eksport merkeziniň baş direktory Weronika Nikişina penşenbe güni Aşgabatda türkmen-russiýa işewürler forumynda eden çykyşynda belledi diýip, REM-iň metbugat gullugy habar berýär.


1611e009c3df0b.jpeg
Türkmenistanyň Owganystandaky Ilçihanasy we Baş konsullyklary adaty tertipde işlemeklerini dowam edýärler — DIM

Owganystandaky häzirki içeri syýasat wakalary bilen baglylykda Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi habar berýär, ýagny Türkmenistanyň Kabuldaky Ilçihanasy we ýurduň Hyratdaky hem-de Mazari-Şerifdäki Baş konsullyklary adaty tertipde işlemeklerini dowam edýärler. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň Metbugat gullugy habar berýär.


163ca3c2b9d102.jpeg
Mişustin: türkmen-russiýa haryt dolanyşygynyň möçberi 1 mlrd dollar töweregi, mümkinçilik – has ýokary

Häzirki wagtda türkmen-russiýa haryt dolanyşygynyň möçberi bir milliard amerikan dollaryna ýetdi, mümkinçilik has ýokary. Bu barada RF-niň premýer-ministri Mihail Mişustin penşenbe güni Aşgabatda geçirilýän türkmen-russiýa işewürler geňeşinde eden çykyşynda belledi diýip, ORIENT agentligi habar berýär.


1611dfd1d5db0b.jpeg
Türkmenistanyň döwlet düzümleri Owganystan bilen döwlet serhetleriniň goragy boýunça «Таliban» hereketiniň wekilleri bilen gatnaşyklary saklaýarlar

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Metbugat gullugynyň habar bermegine görä, ýurduň diplomatik gullugynyň we beýleki döwlet edaralarynyň işgärleri döwlet serhediniň goraglylygy, gümrük, sanitar, fitosanitar we ýükleriň serhet üstünden geçirilmeginde amal edilýän barlagyň hem-de gözegçiligiň gaýry görnüşleriniň meseleleri babatynda «Таliban» hereketiniň wekilleri bilen yzygiderli gatnaşyklary saklaýarlar.


163ca35b5c0af8.jpeg
Türkmenistanyň we Russiýanyň wise-premýerleri nebitgaz hem-de beýleki ulgamlarda mümkin bolan bilelikdäki taslamalary maslahatlaşdylar

Russiýanyň wise-premýeri Aleksandr Nowak we Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygy Şahym Abdrahmanow penşenbe güni Aşgabatda iki ýurduň nebitgaz ulgamynda, elektroenergetikada, energiýanyň dikeldilýän çeşmelerinde we parahatçylykly atom ulgamynda özara gatnaşyklaryny maslahatlaşdylar. Bu barada Russiýanyň Hökümetiniň metbugat gullugy bahar berdi.