TNGIZT-de haýalladylan kokslaşdyrma we gudronyň deasfaltizasiýasy desgasynyň gurluşygy tamamlanýar

22:50 16.12.2022 5684

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/6299/original-1639c11db3e3e2.jpeg

Türkmenbaşynyň nebiti gaýtada işleýän zawodlar toplumynda haýalladylan kokslaşdyrma desgasynyň (HKD) we gudronyň deasfaltizasiýasy desgasynyň (GDAD) tamamlanyp barýar. Häzirki zaman desgalar TNGIZT-niň sargydy boýunça ABŞ-nyň «Westport Trading Europe Limited» kompaniýasy tarapyndan gurulýar.

Ultrahäzirki zaman HKD ýylda 0,9 mln tonna çig maly, GDAD blogy bolsa 0,5 tonna çig maly gaýtadan işlemäge niýetlenen. Bu desgalaryň işe girizilmegi nebiti çuňlaşdyryp gaýtadan işlemekde düýpli öňegidişligi aňladýar.

HKD-GDAD utgaşdyrylan desgasy zawod boýunça gaýtadan işlemegiň çuňlaşdyrmasyny 86%-den 92%-e çykarar. HKD-de gudronyň gaýtadan işlemesiniň galyndysy gaýtadan işlemäge goýlan başlangyç çig malyň bary-ýogy bäş göterimini düzer.

Şol bir wagtda çykyşda nebit koksy, benzin, hojalyk peç ýangyjy, agyr we ýeňil gazoýl, gaz öndürilýär. Koks — ýurduň içinde we daşynda uly islegden peýdalanýan önüm bolup, ol gara we reňkli metallurgiýada polat, alýuminiý we olaryň splawlaryny almakda ýangyç we reagent hökmünde ulanylýar.

Taslama boýunça nebit koksunyň beýleki kysymlary bilen birlikde, HKD ýokary goşulan bahaly iňňe şekilli koks hem öndürer. Ol ösen döwletleriň ykdysadyýetiniň strategiki pudaklarynda uly islegden peýdalanýar. Gudronnyň deasfaltlaşdyrmasynyň tehnologiki blogunda binýatlaýyn çalgy motor ýaglarynyň we ýokary oktanly ekologiýa taýdan arassy benziniň gymmatly çig maly işlenip taýýarlanylar. Gudronyň gaýtadan işlenilmegindäki asfalt we şepbik ýol gurluşygynyň häzirki zaman talaplaryna jogap berýän ýol bitumynyň önümçiligine gider.

GDAD blogy — importuň ornuny tutýan komponentleriň elýeterli çeşmesi. Ol awtomobil benzinleriniň, gidro arassalanan dizel, peç ýangyjynyň we beýleki nebit önümleriniň haryt hataryny giňeldýär. TNGIZT-de döwrebap, ýokary tehnologik we netijeli önümçilikleriň döredilmegi «2030-njy ýyla çenli Türkmenistanyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň Maksatnamasynyň» wezipelerine laýyk gelýär. TNGIZT-niň täze senagat desgalarynyň sany barha artýar.

Başga makalalar
164b0eaa21cfd6.jpg
Hytaý maý aýynda tebigy gazyň rekord derejesini import etdi

2023-nji ýylyň maý aýynda Hytaý suwuklandyrylan tebigy gazy we turba geçiriji ibermelerini hasaba alanyňda 13,51 mlrd kub metr tebigy gaz import etdi. Bu görkeziji maý aýy üçin taryhy rekord bolup durýar.


164b5281ee01ac.jpg
Nebitgaz toplumynda alty aýyň jemlerine garaldy

15-nji iýulda Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň geçen alty aýynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy geçirildi. Onda 14-nji iýulda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň pudaklarynda alnyp barlan işleriň netijelerine bagyşlap geçiren Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde nebitgaz toplumynyň öňünde goýan wezipeleri ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de bu ugurda işleri has-da ilerletmegiň anyk ýollary kesgitlenildi.


164b0ea1d72599.jpg
HEA 2023-nji ýylda ilkinji gezek dünýäde nebite bolan islegiň çaklamasyny peseltdi

Halkara energetika agentligi (HEA) 2023-nji ýylda ilkinji gezek dünýäde şu ýylda nebite bolan islegiň çaklamasyny günde 170 müň barrele çenli aşaklatdy. Bu agentligiň hasabatyndan görünýär.


161822ed117848.jpeg
Müsüriň Prezidenti Türkmenistanyň Baştutanyny Kaire sapar bilen gelmäge çagyrdy

Müsüriň Prezidenti Abdel Fattah Al Sisi iki ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ýollaryny maslahatlaşmak üçin Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowy Kaire sapar bilen gelmäge çagyrdy.


161822fc61e730.jpeg
Glazgodaky sammitde dünýä Liderleri 2030-njy ýyla çenli metan zyňyndylaryny 30% azaltmagy ylalaşdylar

Sişenbe güni COP26 ekologiýa sammitinde Ýewrokomissiýanyň başlygy Ursula fon der Lýaýen we ABŞ-nyň Prezidenti Jo Baýden metan zyňyndylaryny azaltmak boýunça bilelikdäki başlangyjyny öňe sürdüler. Bu barada Interfaks habar berýär.