Demirgazyk Goturdepe ýatagynda nebitiň täze senagat akymy alyndy

22:49 16.12.2022 1737

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/6298/original-1639c3f73b3ffb.jpeg

Demirgazyk Goturdepe ýatagynda uglewodorod çig malynyň täze senagat akymy alyndy. Munuň özi «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň hünärmenleri tarapyndan Demirgazyk Goturdepedäki we Hazar deňziniň ýalpaklarynda we Merkezi hem-de Günbatar Goturdepe bilen birlikde olara ýanaşykly ýerlerde «gara altyn» gorlarynyň çaklamasyny subut etdi.

Demirgazyk Goňurdepäniň aýry-aýry ýerleriniň we Günbatar Goturdepäniň ýerleriniň desgalarynda seýsmologiýa-gözleg işleriniň öňdebaryjy 3D usullary ulanyldy. Geçirilen barlaglar esasynda geologiýa hasabaty düzüldi we agtaryş hem-de gözleg guýularyny burawlamak boýunça maslahatlar berildi.

«Türkmengeologiýa» Döwlet korporasiýasynyň gözleg-agtaryş burawlaýyş toparlary Demirgazyk Goturdepe ýatagynda bir gözleg (19a) we iki barlag (7a, 242) guýulary gurup başladylar. «Lebapnebitgazgözleg» topary 19a gözleg guýusyny özleşdirende nebitiň senagat akymy alyndy we gorlarynyň artyşy gazanyldy. Guýy ulanylmaga berildi.

Häzirki wagtda «Balkannebitgazgözleg» topary 7a barlag guýusynda burawlaýyş işlerini tamamlady, bu ýerde hem nebitiň senagat akymy alyndy we ýatagyň pliosen gatlagynyň aşaky gyzyl reňk gatlagynda gorlarynyň artyşy gazanyldy. Geljekde pliosen gatlagynyň ortagyzylreňk gatlagyndan akym alynmagyna we nebit gorlarynyň artmagyna garaşylýar.

«Lebapnebitgazgözleg» toparynyň ýene bir 242-nji barlag guýusyny burawlamak işleri tamamlanyp barýar. Guýuda geçirilen geofiziki barlaglar boýunça geçilen gatlak hem gowy netije berýär, geljekde akym alynmagyna we nebit gorlarynyň artmagyna garaşylýar.

Şu ýylyň noýabrynda «Türkmengeologiýa» Döwlet korporasiýasynyň bölümleri Demirgazyk Goturdepe ýatagynda ýene bir – 18a gözleg guýusynyň gurnama işlerine başladylar.

Geologlaryň pikirine görä, bu ýatakdaky gözleg-agtaryş işleri geljekde «gara altyn» gorlarynyň ösüşini üpjün eder. Bu barada «Türkmenistan: Altyn asyr» elektron neşiri habar berýär.

Başga makalalar
161822ed117848.jpeg
Müsüriň Prezidenti Türkmenistanyň Baştutanyny Kaire sapar bilen gelmäge çagyrdy

Müsüriň Prezidenti Abdel Fattah Al Sisi iki ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ýollaryny maslahatlaşmak üçin Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowy Kaire sapar bilen gelmäge çagyrdy.


164ad17edd612f.jpg
Owganystanda Amyderýa basseýninde nebit çykarylyp başlandy

Owgan nebitçileri Amyderýanyň basseýninde ýerleşen kände nebit çykaryp başladylar diýip, owgan habar beriş serişdeleri habar berýär.


161823455ed77d.jpeg
Nebit OPEC+ ýygnagyndan öň arzanlamagyny dowam edýär, Brentiň bahasy 84 dollar

Etalon söwda belgili nebitleriň bahasy penşenbe güni geçirilmegine garaşylýan OPEC+ ýygnagynyň öňýanynda arzanlamagyny dowam edýär diýip, Interfaks MarketWatch-e salgylanyp habar berýär.


164ad1889d2303.png
Geçen hepdede birža söwdalarynda «Türkmengaz», «Türkmennebit» we «Türkmenhimiýa» DK-nyň önümleri ýerlenildi

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 41-si hasaba alyndy.


164ab9b746c744.jpg
Prezident «Türkmengeologiýa» DK-nyň geologiýa gözleeg işleriniň netijeliligini ýokarlandyrmagy tabşyrdy

Prezident Serdar Berdimuhamedow geçen anna güni sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy we birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy.