Demirgazyk Goturdepe ýatagynda nebitiň täze senagat akymy alyndy

17:49 16.12.2022 578

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/6298/original-1639c3f73b3ffb.jpeg

Demirgazyk Goturdepe ýatagynda uglewodorod çig malynyň täze senagat akymy alyndy. Munuň özi «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň hünärmenleri tarapyndan Demirgazyk Goturdepedäki we Hazar deňziniň ýalpaklarynda we Merkezi hem-de Günbatar Goturdepe bilen birlikde olara ýanaşykly ýerlerde «gara altyn» gorlarynyň çaklamasyny subut etdi.

Demirgazyk Goňurdepäniň aýry-aýry ýerleriniň we Günbatar Goturdepäniň ýerleriniň desgalarynda seýsmologiýa-gözleg işleriniň öňdebaryjy 3D usullary ulanyldy. Geçirilen barlaglar esasynda geologiýa hasabaty düzüldi we agtaryş hem-de gözleg guýularyny burawlamak boýunça maslahatlar berildi.

«Türkmengeologiýa» Döwlet korporasiýasynyň gözleg-agtaryş burawlaýyş toparlary Demirgazyk Goturdepe ýatagynda bir gözleg (19a) we iki barlag (7a, 242) guýulary gurup başladylar. «Lebapnebitgazgözleg» topary 19a gözleg guýusyny özleşdirende nebitiň senagat akymy alyndy we gorlarynyň artyşy gazanyldy. Guýy ulanylmaga berildi.

Häzirki wagtda «Balkannebitgazgözleg» topary 7a barlag guýusynda burawlaýyş işlerini tamamlady, bu ýerde hem nebitiň senagat akymy alyndy we ýatagyň pliosen gatlagynyň aşaky gyzyl reňk gatlagynda gorlarynyň artyşy gazanyldy. Geljekde pliosen gatlagynyň ortagyzylreňk gatlagyndan akym alynmagyna we nebit gorlarynyň artmagyna garaşylýar.

«Lebapnebitgazgözleg» toparynyň ýene bir 242-nji barlag guýusyny burawlamak işleri tamamlanyp barýar. Guýuda geçirilen geofiziki barlaglar boýunça geçilen gatlak hem gowy netije berýär, geljekde akym alynmagyna we nebit gorlarynyň artmagyna garaşylýar.

Şu ýylyň noýabrynda «Türkmengeologiýa» Döwlet korporasiýasynyň bölümleri Demirgazyk Goturdepe ýatagynda ýene bir – 18a gözleg guýusynyň gurnama işlerine başladylar.

Geologlaryň pikirine görä, bu ýatakdaky gözleg-agtaryş işleri geljekde «gara altyn» gorlarynyň ösüşini üpjün eder. Bu barada «Türkmenistan: Altyn asyr» elektron neşiri habar berýär.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.