Daşoguz welaýatynyň gazçylary turbageçirijileri we enjamlary gyş möwsümine taýýarlaýarlar

16:40 17.09.2020 3183

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/670/original-15f61ed145621e.jpeg

«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň «Gubadagetrapgaz» gaz hojalyk kärhanasyny gyş möwsümine taýýarlamak işleri ýokary depginde alnyp barylýar. Gazçylaryň ýokary hilli hyzmat ediş çäginde dürli basyşly gaz geçirijileriň 1350 km-den gowragy, 370-den gowrak gazpaýlaýjy we gaz sazlaýjy desgalar bar.

Gaz geçirijileri işe ukyply ýagdaýda saklamak we bökdençsiz gaz üpjünçiligini alyp barmak üçin işleriň toplumy alnyp barylýar. Daşoguzly gazçylar düýpli abatlaýyş işlerine, gazy ibermek boýunça desgalaryň abatlanylmagyna we döwrebaplaşdyrylmagyna aýratyn üns berýärler. Gaz geçirijileriň bökdençsiz işlemegi üçin ýylyň barşyndan bäri Gubadag şäherinde, şeýle hem Amyderýa, Jeýhun, Gökýaýla etraplarynda hem-de beýleki ýerlerde turbalaryň anyklaýyş we düýpli abatlaýyş işleri geçirildi.

Torlaryň slesar gullugynyň zähmet toparlary Daşoguz welaýatynyň gaz paýlaýjy enjamlarynyň ýagdaýyny barlaýarlar hem-de enjamlaryna hyzmat edýärler. Iri möçberli işlere ýokary hünär taýýarlykly hünärmenler çekilýär. Tehniki howpsuzlyk düzgünlerini berjaý etmeklik gazçylaryň işiniň gaýragoýulmasyz kadasy bolup durýar.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.