Aşgabatda türkmen gazyny Gazagystanyň içerki bazarlaryna ibermegiň mümkinçiliklerine garaldy — Premýer-ministr

22:21 18.09.2020 3179

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/693/original-15f6479a3ddcb9.jpeg

Türkmenistan we Gazagystan türkmen gazyny Gazagystanyň içerki bazarlaryna ibermek mümkinçiliklerini maslahatlaşdy. Bu barada Türkmenistana iş sapary bilen gelen Gazagystan Respublikasynyň Premýer-ministri Askar Mamin aýtdy.

Saparyň çäklerinde Askar Mamin Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen duşuşdy hem-de Ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-gazak toparynyň mejlisine gatnaşdy.

— Energetika ulgamynda biz türkmen gazyny Gazagystanyň içerki bazarlaryna ibermek mümkinçiliklerine garadyk — diýip Askar Mamin hökümetara türkmen-gazak toparynyň mejlisinden soň, ORIENT agentligine beren interwýusynda gürrüň berdi.

— Bu ugurda iş alyp bararys. Bu täze taslamalar, täze göwrümler. BU Türkmenistanyň eksport mümkinçilikleri hem-de olaryň ösüşi bilen bagly, şeýle hem Gazagystanda gazyň içerki bazarlarda sarp edilişi bilen bagly, diýip Mamin aýtdy.

Gurbanguly Berdimuhamedow bilen maslahatlaşylan beýleki temalar barada durup geçip, Askar Mamin şeýle diýdi, «oba hojalyk, energetika, ulag-üstaşyr mümkinçilikleri ýaly ulgamlarda hyzmatdaşlyk meseleleri maslahatlaşyldy».

— Biz ösüş üçin uly mümkinçilikleri görýäris. Şu ýyl bolup geçýän ählumumy pandemiýa bilen bagly hadysalara garamazdan, ýurtlarymyzyň arasyndaky özara haryt dolanyşygy artýar. Ýedi aýyň netijeleri boýunça ösüş 30 %-den gowrak boldy. Biz sebitde üstaşyr geçirimleriň göwrüminiň artýandygyny görýäris. Iň esasy hem, Gazagystanyň we Türkmenistanyň üstaşyr düzümi işjeň hereket edýär – diýip Premýer-ministr belledi.

Şunuň bilen baglylykda, Mamin Gazagystany we Türkmenistany Eýran bilen baglanyşdyrýan «Demirgazyk – Günorta» demir ýol magistraly boýunça üstaşyr daşamalaryň artmagyna garaşylýandygyny belledi.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.