Türkmenistanyň we Saud Arabystanynyň DIM-niň ýolbaşçylary ýangyç-energetika toplumynda hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmegiň zerurlygyny nygtadylar

22:24 18.09.2020 3331

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/694/original-15f6499ab06c57.jpeg

Türkmenistanyň we Saud Arabystany Patyşalygynyň Daşary syýasat edaralarynyň arasynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly penşenbe güni geçirilen geňeşmeleriň barşynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan meseleleri maslahatlaşyldy, diýip Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.

Wekiliýetlere Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow we Saud Arabystany Patyşalygynyň Daşary işler ministri Feýsal Bin Farhan Al-Saud ýolbaşçylyk etdiler.

Gepleşikleriň çäklerinde diplomatlar söwda-ykdysady ulgamyndaky özarahereketleriň ýygjamlaşdyrylmagy, nebitgaz, gazhimiýa pudaklaryndaky, şonuň ýaly-da oba hojalygy, dokma we gurluşyk önümçiligi senagatlarynda gatnaşyklaryň giňeldilmeginiň zerurlygyna aýratyn üns çekdiler.

Türkmenistanyň çäginde dürli senagat ähmiýetli desgalaryň gurluşygy ulgamynda geljegi uly taslamalaryň durmuşa geçirilmegi maksady bilen ykdysadyýetiň ileri tutulýan pudaklaryna maýa goýumlaryň çekilmegi üçin zerur bolan şertleriň döredilmegi we giňeldilmegi hem söhbetdeşleriň ünsüni çeken aýratyn mowzuk boldy.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.