Türkmenistanyň we Saud Arabystanynyň DIM-niň ýolbaşçylary ýangyç-energetika toplumynda hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmegiň zerurlygyny nygtadylar

03:24 19.09.2020 4521

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/694/original-15f6499ab06c57.jpeg

Türkmenistanyň we Saud Arabystany Patyşalygynyň Daşary syýasat edaralarynyň arasynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly penşenbe güni geçirilen geňeşmeleriň barşynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan meseleleri maslahatlaşyldy, diýip Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.

Wekiliýetlere Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow we Saud Arabystany Patyşalygynyň Daşary işler ministri Feýsal Bin Farhan Al-Saud ýolbaşçylyk etdiler.

Gepleşikleriň çäklerinde diplomatlar söwda-ykdysady ulgamyndaky özarahereketleriň ýygjamlaşdyrylmagy, nebitgaz, gazhimiýa pudaklaryndaky, şonuň ýaly-da oba hojalygy, dokma we gurluşyk önümçiligi senagatlarynda gatnaşyklaryň giňeldilmeginiň zerurlygyna aýratyn üns çekdiler.

Türkmenistanyň çäginde dürli senagat ähmiýetli desgalaryň gurluşygy ulgamynda geljegi uly taslamalaryň durmuşa geçirilmegi maksady bilen ykdysadyýetiň ileri tutulýan pudaklaryna maýa goýumlaryň çekilmegi üçin zerur bolan şertleriň döredilmegi we giňeldilmegi hem söhbetdeşleriň ünsüni çeken aýratyn mowzuk boldy.

Başga makalalar
162a0419db68d4.jpeg
Türkmenistanyň we Gazagystanyň DIM-niň ýolbaşçylary Hazar sammitine taýýarlyk meselelerini maslahatlaşdylar

Sişenbe güni Türkmenistanyň wekiliýetiniň Merkezi Aziýanyň we Hytaý Halk Respublikasynyň Daşary işler ministrleriniň 3-nji duşuşygyna gatnaşmagynyň çäklerinde Nur-Sultanda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Gazagystan Respublikasynyň Daşary işler ministri Muhtar Tleuberdi bilen duşuşygy geçirildi. Bu barada ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


1629f27f3b24e4.jpeg
Türkmenistanyň we RF-niň DIM-niň ýolbaşçylary ýokary derejedäki ikitaraplaýyn duşuşyklara we Hazar sammitine taýýarlyk meselelerini maslahatlaşdy

Duşenbe güni Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri R.Meredowyň Russiýa Federasiýasynyň Daşary işler ministri S.Lawrow bilen telefon arkaly söhbetdeşligi geçirildi diýip, Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


162a042ce6ac76.jpeg
Nebitiň bahalary ýokarlanmagyny dowam edýär, Brent 121 dollardan geçdi

Treýderleriň Günbatar ýurtlarynda awtomobil möwsüminiň başlanmagy, şeýle hem Hytaýda kowid çäklendirmeleriniň ýatyrylmagy bilen baglylykda, dünýä bazarynda energiýa serişdelerine bolan islegiň teklipden artmagyna garaşmaklarynyň barşynda nebitiň bahalary ýokarlanmagyny dowam edýär diýip, Interfaks habar berýär.


162a0425c21a3b.jpeg
Türkmenistanyň we HHR-niň DIM-niň ýolbaşçylary hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny maslahatlaşdylar

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow Hytaý Halk Respublikasynyň Daşary işler ministri Wan I bilen sişenbe güni geçiren gepleşikleriniň barşynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň giň meseleler toplumyny ara alnyp maslahatlaşdy. Hususan-da ýokary döwlet derejesinde öň gazanylan ylalaşyklaryň durmuşa geçirilişine aýratyn üns berildi. Bu barada Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


1629f2844ae3fe.jpeg
Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara türkmen-rus toparynyň başlyklary Türkmenistanyň Prezidentiniň RF saparynyň meselelerini maslahatlaşdylar

Duşenbe güni Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara türkmen-rus toparynyň başlyklary – Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Daşary işler ministri Raşid Meredow Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň Başlygynyň orunbasary Alekseý Owerçuk bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdi. Onuň dowamynda taraplar Türkmenistanyň Prezidenti S.Berdimuhamedowyň Russiýa Federasiýasyna amala aşyrjak resmi sapary bilen bagly meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar. Bu barada Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.