Amyderýanyň sag kenarynda üç sany käni özleşdirmek işleri başlandy

10:52 23.09.2020 693

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/719/original-15f674f0c95812.jpeg

Hytaý milli nebitgaz korporasiýasy (CNPC) «Bagtyýarlyk» şertnamalaýyn çäginiň gündogar böleginiň gaz känlerini ulanyşa girizmek taslamasynyň ikinji tapgyryny durmuşa geçirmäge başlady. Onuň çäklerinde Amyderýanyň sag kenarynda üç sany käniň — Günbatar Joramergen, Gökmiýar we Daşrabat känleriniň önümçilik infrastrukturalaryny gurmak işleri başlandy.

China Petroleum News neşiriniň habar bermegine görä, bu taslamany Türkmenistandaky CNPC International hem-de Sichuan Petroleum Construction kompaniýalary durmuşa geçirilýär. Şu ýylyň maý aýynda gol çekilen şertnama iýun aýynyň ortalarynda resmi taýdan güýje girdi. Häzirki wagtda Günbatar Joramergen käninde gazy toplaýan bekediň gurluşygy boýunça işler ýokary depginde alnyp barylýar. Şeýle hem gazy toplamak we ibermek üçin niýetlenilen, diametri 250 mm (DN250) bolan turba geçirijileriň 17 kilometrden gowragynda kebşirleme işleri geçirildi. Beýleki tehnologiki we inžener-tehniki desgalar gurulýar.

Belläp geçsek, taslamalary işläp düzmek we anyklamak, enjamlary we materiallary satyn almak, guramanyň potratçylary bilen şertnamalary baglanyşmak bilen bagly işleriň ählisi aragatnaşygyň dürli görnüşlerini ulanmak arkaly onlaýn görnüşinde geçirilýär.

Täze desgalarda işlemek üçin 40 sany ýerli kebşirleýjiler üçin 45 günlük okuw-türgenleşik okuwlary gurnaldy. Häzirki wagtda gurluşyk meýdançalarynda 280-den gowrak hytaý we türkmen hünärmenleri zähmet çekýär.

«Bagtyýarlyk» şertnamalaýyn çäginiň gündogar känlerini ulanyşa girizmek taslamasynyň birinji tapgyry geçen ýylyň güýzünde tamamlandy. Onda tebigy gazyň iti ýataklary ýüze çykaryldy. Taslamanyň çäklerinde Hojagurlyk, Gündogar Hojagurlyk we Joramergen känleriniň desgalary, şol sanda 12 sany guýy, tebigy gazy deslapky taýýarlaýyş desgasy, gaz toplaýjy beketler we beýlekiler guruldy. Olaryň önümçilik kuwwatynyň ýylda 1,7 milliard kub metre barabar bolmagyna garaşylýar.

Başga makalalar
15f73033b57900.jpeg
Türkmenistan Hytaýa gaz ibermek boýunça öňdeligi saklaýar

Türkmenistan Hytaýa turba geçiriji gaz eksportunyň göwrümi boýunça birinji orunda durýar, bu barada hytaý gümrükhanasynyň maglumatlaryna salgylanmak bilen Interfaks habar berýär.


15f3b64dcbb423.jpeg
OPEC+ ýurtlary iýul aýynda nebit çykarmaklygy çäklendirmek boýunça ylalaşygy 95% ýerine ýetirdiler

Nebitiň çykarylyşyny çäklendirmek boýunça OPEC+ ylalaşygyny ýerine ýetirmegiň derejesi iýul aýynda 95%-e ýetdi. Iýunda bu görkeziji 107% boldy. Şeýlelikde, guramanyň döwletleri iýulda bazardan 9,2 mln b/g nebit azaldyp, ylalaşygy 0,5 mln b/g amal etmediler. Bu netijeleri OPEC+ tehniki geňeşi duşenbe güni getirdi, diýip TASS belleýär.


15f3cc3e613486.jpeg
Türkmenistan Türkiýä propileniň iberilişini artdyrýar

Baku – Tbilisi – Kars (BTK) demir ýol geçelgesi boýunça Mersine (Türkiýe) türkmen propileni ýüklenen 40 sany konteýner bardy, diýip Trend agentligi «Ady konteýner» OOO azerbaýjan kompaniýasyna salgylanyp habar berýär.


15f744e065df4e.jpeg
TNGIZT-niň önümçilik görkezijileri ýokarlanýar

Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda şu ýylyň sekiz aýynyň jemleri boýunça ýokary hilli önümleriň önümçiliginiň durnukly ösüşini gazanmagy başardy.


15f3e537894ab0.jpeg
Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek hakynda kanunyň taslamasy makullandy

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow, Türkmenistanyň Konstitusion toparynyň başlygy «Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek hakynda» Türkmenistanyň Konstitusion kanunynyň taslamasyny makullamak hem-de ony Halk Maslahatyna hödürlemek hakynda Konstitusion toparyň kararyna gol çekdi.