Amyderýanyň sag kenarynda üç sany käni özleşdirmek işleri başlandy

10:52 23.09.2020 4215

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/719/original-15f674f0c95812.jpeg

Hytaý milli nebitgaz korporasiýasy (CNPC) «Bagtyýarlyk» şertnamalaýyn çäginiň gündogar böleginiň gaz känlerini ulanyşa girizmek taslamasynyň ikinji tapgyryny durmuşa geçirmäge başlady. Onuň çäklerinde Amyderýanyň sag kenarynda üç sany käniň — Günbatar Joramergen, Gökmiýar we Daşrabat känleriniň önümçilik infrastrukturalaryny gurmak işleri başlandy.

China Petroleum News neşiriniň habar bermegine görä, bu taslamany Türkmenistandaky CNPC International hem-de Sichuan Petroleum Construction kompaniýalary durmuşa geçirilýär. Şu ýylyň maý aýynda gol çekilen şertnama iýun aýynyň ortalarynda resmi taýdan güýje girdi. Häzirki wagtda Günbatar Joramergen käninde gazy toplaýan bekediň gurluşygy boýunça işler ýokary depginde alnyp barylýar. Şeýle hem gazy toplamak we ibermek üçin niýetlenilen, diametri 250 mm (DN250) bolan turba geçirijileriň 17 kilometrden gowragynda kebşirleme işleri geçirildi. Beýleki tehnologiki we inžener-tehniki desgalar gurulýar.

Belläp geçsek, taslamalary işläp düzmek we anyklamak, enjamlary we materiallary satyn almak, guramanyň potratçylary bilen şertnamalary baglanyşmak bilen bagly işleriň ählisi aragatnaşygyň dürli görnüşlerini ulanmak arkaly onlaýn görnüşinde geçirilýär.

Täze desgalarda işlemek üçin 40 sany ýerli kebşirleýjiler üçin 45 günlük okuw-türgenleşik okuwlary gurnaldy. Häzirki wagtda gurluşyk meýdançalarynda 280-den gowrak hytaý we türkmen hünärmenleri zähmet çekýär.

«Bagtyýarlyk» şertnamalaýyn çäginiň gündogar känlerini ulanyşa girizmek taslamasynyň birinji tapgyry geçen ýylyň güýzünde tamamlandy. Onda tebigy gazyň iti ýataklary ýüze çykaryldy. Taslamanyň çäklerinde Hojagurlyk, Gündogar Hojagurlyk we Joramergen känleriniň desgalary, şol sanda 12 sany guýy, tebigy gazy deslapky taýýarlaýyş desgasy, gaz toplaýjy beketler we beýlekiler guruldy. Olaryň önümçilik kuwwatynyň ýylda 1,7 milliard kub metre barabar bolmagyna garaşylýar.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.