Türkmenistanyň Prezidentiniň “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi

18:41 28.09.2020 15697

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/757/original-15f6842848ccc6.jpeg

Türkmenistanyň Nebitgaz toplumynyň Merkezi binasynda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi.

Dabaranyň çäklerinde sergi gurnaldy, täze neşir onuň özenini düzdi. Dabaraly çäre «Türkmengaz» döwlet konserniniň «Nebitgazhyzmat» müdirliginiň medeni merkeziniň aýdym-saz toparlarynyň we ýerine ýetirijileriniň gatnaşmagynda geçirildi.

Çäräniň açylyş dabarasynda wise-premýer Myratgeldi Meredow çykyş etdi, ol Gurbanguly Berdimuhamedowyň täze kitabynyň aýratynlyklary, milli gymmatlyklarymyzy ilerletmekde onuň gymmaty barada gürrüň berdi. Ýaş nesilleri ynsanperwerlik we watançylyk ruhunda terbiýelemekde bu kitabyň ýolgörkeziji boljakdygy bellenildi.

“Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” atly kitap on iki bölümden ybarat bolup, onda durmuşyň gönezligi, zeminiň abatlygy, ebedi ýaşaýşyň ugurlary, ylym-bilimiň ähmiýeti, sagdyn-durmuş ýörelgeleri, zähmetsöýerlik, myhmansöýerlik, dost-doganlyk gatnaşyklary, agzybirlik, başlan işiňi abraý bilen tamamlamak ýaly düşünjeler barada giňişleýin gürrüň berilýär.

Bellenilişi ýaly, türkmen Lideriniň ajaýyp edebi-filosofik eseri umumydünýä medeni hazynasynyň ösmegine uly goşant goşan türkmen halkynyň ruhy mirasynyň giňden wagyz edilmegine hyzmat eder.

Çäräniň dowamynda şeýle hem «Nebit-gaz» gazetiniň baş redaktory U.Ussaýew, Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň kafedra müdiri, professor N.Suhanow we beýlekiler çykyş etdiler.

Dabara gatnaşyjylaryň nygtaýyşlary ýaly, many-mazmuny babatynda bahasyna ýetip bolmajak “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” kitaby Gurbanguly Berdimuhamedowyň örän gymmatly halk döredijiligini we maddy däl gymmatlyklary yzygiderli ýagdaýda toplamak, içgin öwrenmek hem-de wagyz etmek boýunça alyp barýan tagallalarynyň we ylmy-çeperçilik işiniň juda ähmiýetlidigini ýene bir gezek tassyklaýar.

Dabara tamamlanandan soň, oňa gatnaşyjylar Türkmenistanyň Prezidentine Ýüzlenme kabul etdiler.

Başga makalalar
160e7fa22a2c71.jpeg
Köýtendag sebitiniň tebigy serişdeleriniň barlag işleri dowam edýär

Köýtendag sebiti tebigy serişdelerine baýdyr. «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň Köýtendag geologogözleg ekspedisiýasynyň hünärmenleri bu serişdeleriň ýurdumyzy ösdürmegiň bähbidine ulanylmagy ugrunda netijeli hem işjeň zähmet çekýärler.


1629e20c04ff61.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti: bäş aýyň jemi ýurdumyzyň depginli ösüşine aýdyň şaýatlyk edýär

Kabul edilen ähli durmuş maksatnamalary üstünlikli amal edilýär. Hökümetimiziň we halkymyzyň guramaçylykly işi netijesinde jemi içerki önümiň ösüşi geçen bäş aýda 6,2 göterim möçberde boldy. Bu barada Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň geçen şenbe güni geçirilen bilelikdäki giňişleýin mejlisinde belledi.


160e7f3ae2cda9.jpeg
Italiýanyň işewürleri Türkmenistanyň senagat taslamalaryna maýa goýumlaryny artdyrmagy meýilleşdirýärler

7-nji iýulda göni wideo aragatnaşyk ulgamy arkaly italýan kompaniýalary üçin «Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygyň maýa goýum we işewürlik mümkinçilikleri» ýurt tanyşdyryş maslahaty geçirildi.160e4151f19792.jpeg
TOPH we beýleki infrastruktura taslamalary — Türkmenistanyň Owganystanyň parahatçylykly ösüşine goşandy

Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisini (TOPH), Türkmenistan — Owganystan — Pakistan (TOP) ugry boýunça elektrik geçiriji we optiki süýümli aragatnaşyk ulgamlaryny gurmak boýunça geçirilýän işler Türkmenistanyň Owganystany parahatçylykly ösdürmäge, onuň durmuş-ykdysady düzümini dikeltmäge, goňşy döwletiň sebitiň we dünýäniň hojalyk gatnaşyklary ulgamyna goşulmagyna goşýan goşandynyň aýdyň subutnamasy bolup durýar.