Türkmenistanyň Prezidentiniň “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi

13:41 28.09.2020 10944

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/757/original-15f6842848ccc6.jpeg

Türkmenistanyň Nebitgaz toplumynyň Merkezi binasynda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi.

Dabaranyň çäklerinde sergi gurnaldy, täze neşir onuň özenini düzdi. Dabaraly çäre «Türkmengaz» döwlet konserniniň «Nebitgazhyzmat» müdirliginiň medeni merkeziniň aýdym-saz toparlarynyň we ýerine ýetirijileriniň gatnaşmagynda geçirildi.

Çäräniň açylyş dabarasynda wise-premýer Myratgeldi Meredow çykyş etdi, ol Gurbanguly Berdimuhamedowyň täze kitabynyň aýratynlyklary, milli gymmatlyklarymyzy ilerletmekde onuň gymmaty barada gürrüň berdi. Ýaş nesilleri ynsanperwerlik we watançylyk ruhunda terbiýelemekde bu kitabyň ýolgörkeziji boljakdygy bellenildi.

“Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” atly kitap on iki bölümden ybarat bolup, onda durmuşyň gönezligi, zeminiň abatlygy, ebedi ýaşaýşyň ugurlary, ylym-bilimiň ähmiýeti, sagdyn-durmuş ýörelgeleri, zähmetsöýerlik, myhmansöýerlik, dost-doganlyk gatnaşyklary, agzybirlik, başlan işiňi abraý bilen tamamlamak ýaly düşünjeler barada giňişleýin gürrüň berilýär.

Bellenilişi ýaly, türkmen Lideriniň ajaýyp edebi-filosofik eseri umumydünýä medeni hazynasynyň ösmegine uly goşant goşan türkmen halkynyň ruhy mirasynyň giňden wagyz edilmegine hyzmat eder.

Çäräniň dowamynda şeýle hem «Nebit-gaz» gazetiniň baş redaktory U.Ussaýew, Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň kafedra müdiri, professor N.Suhanow we beýlekiler çykyş etdiler.

Dabara gatnaşyjylaryň nygtaýyşlary ýaly, many-mazmuny babatynda bahasyna ýetip bolmajak “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” kitaby Gurbanguly Berdimuhamedowyň örän gymmatly halk döredijiligini we maddy däl gymmatlyklary yzygiderli ýagdaýda toplamak, içgin öwrenmek hem-de wagyz etmek boýunça alyp barýan tagallalarynyň we ylmy-çeperçilik işiniň juda ähmiýetlidigini ýene bir gezek tassyklaýar.

Dabara tamamlanandan soň, oňa gatnaşyjylar Türkmenistanyň Prezidentine Ýüzlenme kabul etdiler.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.