ECO-93 türkmen benzini Özbegistanda hem satylyp başlandy

10:46 23.09.2020 3911

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/717/original-15f699480ce41d.jpeg

Türkmenistanda öndürilýän ECO-93 benzini ilkinji gezek Özbegistan Respublikasynyň haryt-çig mal biržasynda satuwa çykaryldy. Bu barada Özbegistanyň haryt-çig mal biržasynyň resmi saýtynda habar berildi.

Bellenilişi ýaly, onuň 100 kilogramynyň başlangyç bahasy 600 müň suma ($58,71) deňdir. Dürli çeşmeleriň maglumatyna görä, 100 kg benzin 133 litrden gowrak möçbere deň. “Nara-Komfort Servis” kompaniýasy awtoulag benziniň getirijisi hökmünde çykyş edýär.

Türkmenistanda tebigy gazdan ЕСO-93 awtoulag benzininiň önümçiligi 2019-njy ýylda ýola goýuldy. «Türkmengaz» döwlet konserniniň buýurmasy boýunça onuň gurluşyk işlerini «Kawasaki Heavy Industries, Ltd.» ýapon kompaniýalarynyň konsorsiumy hem-de «Rönesans» türk kompaniýasy amala aşyrdy.

Awtoulag ýangyjynyň bu görnüşi ulanylanda nebitiň esasynda çykarylan benzin bilen deňeşdirilende kükürt oksidiniň zyýanly zyňyndylary 50 esse, azot oksidi – 5 esse, uglerod oksidi – 2 esse, uglewodorod – 20%-e çenli azalýar. Bu ýagdaý bolsa, howa goýberilýän zyýanly gazlaryň möçberini ep-esli azaltmaga mümkinçilik berýär.

Gazhimiýa toplumynyň işe girizilenindän bäri geçen ýarym ýylda sintetiki benziniň 63,1 müň tonnasy eksporta iberildi. Eksport möçberleriniň 60% töweregini owgan sarp edijileri satyn aldylar. ECO-93 türkmen benzininiň 7 müň tonna töweregi Ýewropa bazarlaryna iberildi.

Türkmenistan Döwlet haryt-çig mal biržasynyň üsti bilen nebit önümlerini Ýewropa we Merkezi Aziýa, Ýakyn Gündogar, Aziýa-Ýuwaş ummany sebitiniň döwletlerine iberýär.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.