ECO-93 türkmen benzini Özbegistanda hem satylyp başlandy

10:46 23.09.2020 747

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/717/original-15f699480ce41d.jpeg

Türkmenistanda öndürilýän ECO-93 benzini ilkinji gezek Özbegistan Respublikasynyň haryt-çig mal biržasynda satuwa çykaryldy. Bu barada Özbegistanyň haryt-çig mal biržasynyň resmi saýtynda habar berildi.

Bellenilişi ýaly, onuň 100 kilogramynyň başlangyç bahasy 600 müň suma ($58,71) deňdir. Dürli çeşmeleriň maglumatyna görä, 100 kg benzin 133 litrden gowrak möçbere deň. “Nara-Komfort Servis” kompaniýasy awtoulag benziniň getirijisi hökmünde çykyş edýär.

Türkmenistanda tebigy gazdan ЕСO-93 awtoulag benzininiň önümçiligi 2019-njy ýylda ýola goýuldy. «Türkmengaz» döwlet konserniniň buýurmasy boýunça onuň gurluşyk işlerini «Kawasaki Heavy Industries, Ltd.» ýapon kompaniýalarynyň konsorsiumy hem-de «Rönesans» türk kompaniýasy amala aşyrdy.

Awtoulag ýangyjynyň bu görnüşi ulanylanda nebitiň esasynda çykarylan benzin bilen deňeşdirilende kükürt oksidiniň zyýanly zyňyndylary 50 esse, azot oksidi – 5 esse, uglerod oksidi – 2 esse, uglewodorod – 20%-e çenli azalýar. Bu ýagdaý bolsa, howa goýberilýän zyýanly gazlaryň möçberini ep-esli azaltmaga mümkinçilik berýär.

Gazhimiýa toplumynyň işe girizilenindän bäri geçen ýarym ýylda sintetiki benziniň 63,1 müň tonnasy eksporta iberildi. Eksport möçberleriniň 60% töweregini owgan sarp edijileri satyn aldylar. ECO-93 türkmen benzininiň 7 müň tonna töweregi Ýewropa bazarlaryna iberildi.

Türkmenistan Döwlet haryt-çig mal biržasynyň üsti bilen nebit önümlerini Ýewropa we Merkezi Aziýa, Ýakyn Gündogar, Aziýa-Ýuwaş ummany sebitiniň döwletlerine iberýär.

Başga makalalar
15f73033b57900.jpeg
Türkmenistan Hytaýa gaz ibermek boýunça öňdeligi saklaýar

Türkmenistan Hytaýa turba geçiriji gaz eksportunyň göwrümi boýunça birinji orunda durýar, bu barada hytaý gümrükhanasynyň maglumatlaryna salgylanmak bilen Interfaks habar berýär.


15f3b64dcbb423.jpeg
OPEC+ ýurtlary iýul aýynda nebit çykarmaklygy çäklendirmek boýunça ylalaşygy 95% ýerine ýetirdiler

Nebitiň çykarylyşyny çäklendirmek boýunça OPEC+ ylalaşygyny ýerine ýetirmegiň derejesi iýul aýynda 95%-e ýetdi. Iýunda bu görkeziji 107% boldy. Şeýlelikde, guramanyň döwletleri iýulda bazardan 9,2 mln b/g nebit azaldyp, ylalaşygy 0,5 mln b/g amal etmediler. Bu netijeleri OPEC+ tehniki geňeşi duşenbe güni getirdi, diýip TASS belleýär.


15f3cc3e613486.jpeg
Türkmenistan Türkiýä propileniň iberilişini artdyrýar

Baku – Tbilisi – Kars (BTK) demir ýol geçelgesi boýunça Mersine (Türkiýe) türkmen propileni ýüklenen 40 sany konteýner bardy, diýip Trend agentligi «Ady konteýner» OOO azerbaýjan kompaniýasyna salgylanyp habar berýär.


15f744e065df4e.jpeg
TNGIZT-niň önümçilik görkezijileri ýokarlanýar

Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda şu ýylyň sekiz aýynyň jemleri boýunça ýokary hilli önümleriň önümçiliginiň durnukly ösüşini gazanmagy başardy.


15f3e537894ab0.jpeg
Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek hakynda kanunyň taslamasy makullandy

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow, Türkmenistanyň Konstitusion toparynyň başlygy «Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek hakynda» Türkmenistanyň Konstitusion kanunynyň taslamasyny makullamak hem-de ony Halk Maslahatyna hödürlemek hakynda Konstitusion toparyň kararyna gol çekdi.