Türkmen nebitçileri 8 aýyň jemleri boýunça uglewodorodlaryň çykarylyşyny artmagyny üpjün etdiler

15:00 24.09.2020 906

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/733/original-15f6b0f3f79176.jpeg

«Türkmengaz» döwlet konserni nebit känleriniň ulanylyşynyň öndürijiligini ýokarlandyrmak, geljegi uly täze känleri gözlemek we derňemek, olary özleşdirmek we çykarylýan çig malyň möçberlerini artdyrmak boýunça işleri alyp barýar.

Şu ýylyň sekiz aýynda konsern boýunça «gara altynyň» çykarylyşy 2 mln 617 müň tonna barabar boldy, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende ösüş 106,2%-e deň boldy. Tebigy gazyň çykarylýan möçberleri geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 415 mln kub metr artdy.

Bu netijeler alymlaryň, geologlaryň, önümçilik inžinerleriň we kärhananyň beýleki hünärmenleriniň tejribesiniň hem-de hünär başarnyklarynyň hasabyna gazanyldy. Hasabat döwründe «Türkmennebit» döwlet konserniniň «Galkynyşnebit», «Keýmir», «Gumdagnebit» nebit müdirlikleri önümçilikde häzirki zaman tehnikalaryndan we tehnologiýalaryndan peýdalanyp, uglewodorod çig malynyň çykarylyşyny artdyryp, öňde goýlan wezipeleri üstünlikli berjaý etdiler.

«Nebitdag», «Körpeje», «Ekerem» we beýleki müdirlikleriň burawçylary hem uly zähmet üstünliklerini gazandylar. Hasabat döwründe dag jynslaryny geçmek işi 146 müň 527 metr ýerine ýetirildi. Geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende bu görkeziji üç esse artdy.

«Nebitgazçykaryş» trestiniň işgärleri hem guýularyň köp mukdarynda düýpli abatlaýyş işlerini ýerine ýetirip, ýokary önümçilik görkezijilerini gazandylar. Şol guýularyň 347-si gaýtadan ulanyşa girizildi. Gaýtadan dikeldilen guýularyň netijeliliginiň ýokarlanmagynyň hasabyna meýilleşdirilen 134,2 tonna derek, 138 müň tonna goşmaça nebit çykaryldy.

Öňdebaryjy tehnologiýalaryň peýdalanylmagy we innowasion enjamlaryň ornaşdyrylmagy Türkmenistanyň nebitçilerine hil taýdan täze derejä çykmaga mümkinçilik berdi.

Başga makalalar
15f73033b57900.jpeg
Türkmenistan Hytaýa gaz ibermek boýunça öňdeligi saklaýar

Türkmenistan Hytaýa turba geçiriji gaz eksportunyň göwrümi boýunça birinji orunda durýar, bu barada hytaý gümrükhanasynyň maglumatlaryna salgylanmak bilen Interfaks habar berýär.


15f3b64dcbb423.jpeg
OPEC+ ýurtlary iýul aýynda nebit çykarmaklygy çäklendirmek boýunça ylalaşygy 95% ýerine ýetirdiler

Nebitiň çykarylyşyny çäklendirmek boýunça OPEC+ ylalaşygyny ýerine ýetirmegiň derejesi iýul aýynda 95%-e ýetdi. Iýunda bu görkeziji 107% boldy. Şeýlelikde, guramanyň döwletleri iýulda bazardan 9,2 mln b/g nebit azaldyp, ylalaşygy 0,5 mln b/g amal etmediler. Bu netijeleri OPEC+ tehniki geňeşi duşenbe güni getirdi, diýip TASS belleýär.


15f3cc3e613486.jpeg
Türkmenistan Türkiýä propileniň iberilişini artdyrýar

Baku – Tbilisi – Kars (BTK) demir ýol geçelgesi boýunça Mersine (Türkiýe) türkmen propileni ýüklenen 40 sany konteýner bardy, diýip Trend agentligi «Ady konteýner» OOO azerbaýjan kompaniýasyna salgylanyp habar berýär.


15f744e065df4e.jpeg
TNGIZT-niň önümçilik görkezijileri ýokarlanýar

Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda şu ýylyň sekiz aýynyň jemleri boýunça ýokary hilli önümleriň önümçiliginiň durnukly ösüşini gazanmagy başardy.


15f3e537894ab0.jpeg
Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek hakynda kanunyň taslamasy makullandy

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow, Türkmenistanyň Konstitusion toparynyň başlygy «Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek hakynda» Türkmenistanyň Konstitusion kanunynyň taslamasyny makullamak hem-de ony Halk Maslahatyna hödürlemek hakynda Konstitusion toparyň kararyna gol çekdi.