Türkmen nebitçileri 8 aýyň jemleri boýunça uglewodorodlaryň çykarylyşyny artmagyny üpjün etdiler

15:00 24.09.2020 3614

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/733/original-15f6b0f3f79176.jpeg

«Türkmengaz» döwlet konserni nebit känleriniň ulanylyşynyň öndürijiligini ýokarlandyrmak, geljegi uly täze känleri gözlemek we derňemek, olary özleşdirmek we çykarylýan çig malyň möçberlerini artdyrmak boýunça işleri alyp barýar.

Şu ýylyň sekiz aýynda konsern boýunça «gara altynyň» çykarylyşy 2 mln 617 müň tonna barabar boldy, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende ösüş 106,2%-e deň boldy. Tebigy gazyň çykarylýan möçberleri geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 415 mln kub metr artdy.

Bu netijeler alymlaryň, geologlaryň, önümçilik inžinerleriň we kärhananyň beýleki hünärmenleriniň tejribesiniň hem-de hünär başarnyklarynyň hasabyna gazanyldy. Hasabat döwründe «Türkmennebit» döwlet konserniniň «Galkynyşnebit», «Keýmir», «Gumdagnebit» nebit müdirlikleri önümçilikde häzirki zaman tehnikalaryndan we tehnologiýalaryndan peýdalanyp, uglewodorod çig malynyň çykarylyşyny artdyryp, öňde goýlan wezipeleri üstünlikli berjaý etdiler.

«Nebitdag», «Körpeje», «Ekerem» we beýleki müdirlikleriň burawçylary hem uly zähmet üstünliklerini gazandylar. Hasabat döwründe dag jynslaryny geçmek işi 146 müň 527 metr ýerine ýetirildi. Geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende bu görkeziji üç esse artdy.

«Nebitgazçykaryş» trestiniň işgärleri hem guýularyň köp mukdarynda düýpli abatlaýyş işlerini ýerine ýetirip, ýokary önümçilik görkezijilerini gazandylar. Şol guýularyň 347-si gaýtadan ulanyşa girizildi. Gaýtadan dikeldilen guýularyň netijeliliginiň ýokarlanmagynyň hasabyna meýilleşdirilen 134,2 tonna derek, 138 müň tonna goşmaça nebit çykaryldy.

Öňdebaryjy tehnologiýalaryň peýdalanylmagy we innowasion enjamlaryň ornaşdyrylmagy Türkmenistanyň nebitçilerine hil taýdan täze derejä çykmaga mümkinçilik berdi.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.