Türkmenistanyň wekiliýeti Kazandaky forumda ulag, logistika we senagat ulgamynda hyzmatdaşlyk meselelerini maslahatlaşdy

16:46 22.05.2023 1862

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/7696/original-1646b19008ad12.jpg

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýewiň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýeti «Russiýa – Yslam dünýäsi: KazanForum2023» XIV Kazan Halkara ykdysady forumyna gatnaşdy diýip, Türkmenistany DIM-niň saýty habar berýär.

Türkmen wekiliýetiniň ýolbaşçysy «Demirgazyk-Günorta» halkara ulag geçelgesiniň ösüşi hakynda» we «Russiýa we Türkmenistanyň arasynda senagat, ulag we logistika ulgamynda hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin infrastruktura şertleri» atly mejlislerde çykyş etdi. Olaryň barşynda ulag, logistika we senagat ulgamlarda hyzmatdaşlyk meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Türkmenistanyň wekiliýeti «Russia Halal Expo» halkara sergi görkezilişiniň açylyş dabarasyna gatnaşdy. Sergide Türkmenistanyň ugurdaş ulag edaralarynyň diwarlyklary, şeýle hem türkmen öndürijileriniň önümleri görkezildi.

Forumyň çäklerinde Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýewiň Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň Başlygynyň orunbasary M.Husnullin we RF-niň Tatarystan Respublikasynyň Baştutany R.Minnihanow bilen duşuşyklary geçirildi,

Şeýle hem forumyň çäklerinde Türkmenistanyň wekiliýetiniň «Kamaz» PJ-niň baş direktory S.Kogogin, «Ak Bars» holding kompaniýasy» PJ-niň baş direktory I.Ýegorow, Stats-sekretar, RF-niň ulag ministriniň orunbasary D.Zwerew, şeýle hem «MFA Lojistik» türk kompaniýasynyň wekilleri bilen ikitaraplaýyn duşuşyklary geçirildi.

Türkmenistanyň wekiliýeti şeýle hem Owganystanyň senagat we söwda ministri Nuriddin Aziziniň ýolbaşçylygyndaky owgan wekiliýeti bilen hem duşuşyk geçirdi. Onuň barşynda hyzmatdaşlygy ösdürmek meseleleri maslahatlaşyldy.

Kazana saparynyň çäklerinde Türkmenistanyň wekiliýeti «Russiýa – Yslam dünýäsi» strategiki görüş toparynyň mejlisiniň işine hem gatnaşdy.

Başga makalalar
162d10d609a254.jpeg
Özbegistan Türkmenistandan elektrik energiýasyny, gaz we nebit önümlerini almaga gyzyklanma bildirýär

14-15-nji iýulda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow iki günlük döwlet sapary bilen Özbegistan Respublikasyna bardy diýip, Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi belleýär. Penşenbe güni iki ýurduň Hökümet wekilleriniň gatnaşmagynda ikiçäk görnüşde we giňişleýin düzümde ýokary derejedäki gepleşikler geçirildi.


162d1457857f40.jpeg
Aşgabatda ulag boýunça halkara maslahat 170-den gowrak daşary ýurt kompaniýalarynyň wekillerini jemlär

Geljek duşenbe güni Aşgabatda sebit we sebitara gatnaşyklary berktimäge we ösdürmäge gönükdirilen ulag we üstaşyr geçelgeleri dikeltmeklige bagyşlanan Halkara maslahat geçiriler. “Halkara ulag-üstaşyr geçelgeleri: Baglanyşyklylyk we ösüş” atly halkara maslahatyna gatnaşjak delegatlaryň 400-den gowragy hasaba alyndy.


1655dd2503a1f2.jpg
«Nebitgazdüýpliabatlaýyş» tresti 430-dan gowrak nebit guýusynda düýpli abatlaýyş işlerini geçirdi

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazdüýpliabatlaýyş» trestiniň hünärmenleri şu ýylyň geçen döwründe 436 sany nebitgaz guýusyny düýpli abatladylar. Bu meýilnamada göz öňünde tutulandakydan 70 guýy köpdür. Bu barada «Türkmenistan» gazeti habar berýär.


1610d3994e9be2.jpeg
Merkezi Aziýa döwletleriniň Prezidentleri energetika, ulag we beýleki ugurlarda hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmegi ylalaşdylar

6-njy awgustda «Awaza» Milli syýahatçylyk zolagynda geçirilen Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň Konsultatiw duşuşygynda energetika we ulag ulgamlarynda hyzmatdaşlyk üçin amatly şertleri döretmek meselesine aýratyn üns berildi. Bu barada Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


1655c5808971a4.jpg
Malaýziýanyň täze ilçisi bilen ileri tutulýan ugurlar boýunça hyzmatdaşlygyň geljegi maslahatlaşyldy

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Malaýziýanyň Türkmenistandaky täze bellenen Ilçisi Mohd Suhaimi Bin Ahmad Tajuddin bilen geçiren duşuşygynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy diýip, ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.