ÝB — Merkezi Aziýa forumynda ulag, nebitgaz we beýleki pudaklarda hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek meseleleri maslahatlaşyldy

14:12 22.05.2023 1310

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/7695/original-1646b0d7947fc6.jpg

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministri Serdar Joraýewiň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýeti 19-njy maýda Almatyda geçirilen  ikinji ÝB — Merkezi Aziýa ykdysady forumyna gatnaşdy. Bu barada Türkmenistanyň Gazagystandaky ilçihanasy habar berýär.

Türkmen wekiliýeti Ýewropa Bileleşigi bilen Merkezi Aziýanyň arasyndaky söwda we ykdysady gatnaşyklary pugtalandyrmak boýunça ýokary derejeli umumy mejlisiň işine gatnaşdy.

Forumyň esasy mowzuklary ÝB bilen Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda ýaşyl we sanly geçiş we iş gurşawyny gowulandyrmak ýaly ugurlarda hyzmatdaşlygy ösdürmek boldy. Şeýle hem gatnaşanlar, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň hökümetleri bilen bilelikde işlenip düzülen ÝB başlangyçlaryny we strategiýalaryny göz öňünde tutup, söwda ösüş mümkinçiliklerine garadylar.

Duşuşykdan soň bilelikdäki beýannama kabul edildi.

Almaty forumynyň çäginde Türkmenistanyň wekiliýeti Ýewropa Toparynyň ýerine ýetiriji wise-prezidenti Waldis Dombrowskiý, Estoniýanyň Daşary işler ministrliginiň global meseleler boýunça wise-kansleri Mýart Wollmer we Halkara Söwda merkeziniň ýerine ýetiriji direktory Pamela Kouk-Gamilton bilen aýratyn duşuşyklar geçirdi.

Ýewropaly hyzmatdaşlar bilen geçirilen gepleşiklerde hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýy we ulag infrastrukturasy, ýaşyl energetika, oba hojalygy we nebit-gaz pudagyndaky hyzmatdaşlygy giňeltmek mümkinçiligi ara alnyp maslahatlaşyldy. 

Şeýle hem taraplar, Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň strategiki taýdan möhüm pudaklaryna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmegiň mümkinçiliklerine garadylar.

Başga makalalar
16274b97138863.jpeg
Nebitiň bahalary gymmatlamagyny dowam edýär, Brent-iň bahasy 111,3 dollara ýetdi

Anna güni nebitiň bahalary teklibiň ýetmezçiliginiň howatyrlanmasynyň netijesinde ýokarlanmagyny dowam edýär.


1627392fb94fb2.jpeg
Halkara ylmy maslahatynyň gün tertibi: gazyň zyýanly zyňyndylaryny azaltmakdan Derweze kraterine çenli

Uglewodorodlary özleşdirmek şertlerinde daşky gurşawa zyňyndylary azaltmak, şol sanda Derwezedäki gaz krateri boýunça mümkin bolan çözgütler 23-nji iýunda Aşgabatdaky «Ýyldyz» myhmanhanasynda geçiriljek Halkara ylmy maslahatyň gün tertibine girer.


16273670088c36.jpeg
OPEC+ mejlisinden öň, nebitiň bahalary ýokarlanýar

Ýewropa Bileleşigi tarapyndan Russiýada ýangyjyň importyna gadaganlyk girizmek meýilleriniň çäginde penşenbe güni nebit 5% ýokarlanmadan soň hem artmagyny dowam edýär diýip, Interfaks habar berýär.


16274c6c15b545.jpeg
HHR-niň himikleri kömürturşy gazyndan glýukoza öndürmegi öwrendiler

Hytaýly alymlar kömürturşy gazyny elektroliz usulyny ulanmak bilen çylşyrymly uglerod birleşmelerine öwürýän utgaşdyrylan elektrobiologiki ulgamy işläp düzdüler. Ylmy barlagyň düşündirişi Nature Catalysis žurnalynda çap edildi.


162722ef136039.jpeg
Türkmenistanyň we Eýranyň Prezidentleri ikitaraplaýyn gatnaşyklary ösdürmegi ylalaşdylar

Sişenbe güni Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow bilen Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Seýed Ebrahim Raisiniň arasynda geçirilen telefon arkaly söhbetdeşligiň barşynda taraplar bar bolan mümkinçilikleri hem-de häzirki döwrüň ýagdaýlaryny nazara almak bilen, ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy giňeltmegiň geljegini ara alyp maslahatlaşdylar. Bu barada Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär.