«Döwletabat — Derýalyk» gaz geçirijisiniň böleginiň düýpli abatlaýyş işleri ýerine ýetirilýär

14:52 24.09.2020 3602

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/728/original-15f6c53352ef03.jpeg

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Türkmengündogarnebitgurluşyk» gurluşyk-gurnama trestiniň hünärmenleri uzynlygy 60 km bolan Döwletabat – Derýalyk ýokary basyşly magistral gaz geçirijisiniň bölegini düýpli abatlamak we ulanyşa girizmek boýunça işlerini alyp barýarlar.

BU günki gün kebşirleme işleri 60% ýerine ýetirildi. Abatlaýyş işleriniň barşynda izolýasiýa-oturtma hem-de gaz geçirijini arassalama işleri durmuşa geçirilýär. Çylşyrymly meýdan şertlerine garamazdan, tejribeli hünärmenler gaz geçirijä tehniki hyzmat etmek we abatlamak boýunça wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirýärler.

Kebşirleme işleri ýokary derejede gurnalýar, bu bolsa gaz geçirijiniň mundan beýläk hem bökdençsiz işlemegini kepillendirýär.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.