«Lebapgazçykaryş» gazyň çykarylyşyny artdyrýar

19:43 25.09.2020 737

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/745/original-15f6d792b916c3.jpeg

«Türkmengaz» DK-nyň «Lebapgazçykaryş» müdirliginiň hünärmenleri şu ýylyň sekiz aýynda uly zähmet üstünliklerini gazandylar. Geçen döwürde tebigy gazyň çykarylyşy 5,7 mlrd kub metre deň boldy, şol bir wagtda meýilnama 5%-den artygy bilen ýerine ýetirildi.

Seýdiniň NGIZ üçin zerur çig mal bolup durýan gaz kondensatynyň çykarylyşy hem artdy we 35,8 müň tonna deň boldy. Goşmaça 1000 tonna çykaryldy.

Ýokary netijeleriň gazanylmagynda Demirgazyk Balguýy önümçilik liniýasynyň gazçylarynyň tagallasy az däl. BU ýerde gaz kondensatynyň düýpli möçberleri çykarylýar. Görkezilen döwürde Seýdiniň NGIZ-ne 63,1 müň tonnadan gowrak çig mal iberildi.

Başga makalalar
15f73033b57900.jpeg
Türkmenistan Hytaýa gaz ibermek boýunça öňdeligi saklaýar

Türkmenistan Hytaýa turba geçiriji gaz eksportunyň göwrümi boýunça birinji orunda durýar, bu barada hytaý gümrükhanasynyň maglumatlaryna salgylanmak bilen Interfaks habar berýär.


15f3b64dcbb423.jpeg
OPEC+ ýurtlary iýul aýynda nebit çykarmaklygy çäklendirmek boýunça ylalaşygy 95% ýerine ýetirdiler

Nebitiň çykarylyşyny çäklendirmek boýunça OPEC+ ylalaşygyny ýerine ýetirmegiň derejesi iýul aýynda 95%-e ýetdi. Iýunda bu görkeziji 107% boldy. Şeýlelikde, guramanyň döwletleri iýulda bazardan 9,2 mln b/g nebit azaldyp, ylalaşygy 0,5 mln b/g amal etmediler. Bu netijeleri OPEC+ tehniki geňeşi duşenbe güni getirdi, diýip TASS belleýär.


15f3cc3e613486.jpeg
Türkmenistan Türkiýä propileniň iberilişini artdyrýar

Baku – Tbilisi – Kars (BTK) demir ýol geçelgesi boýunça Mersine (Türkiýe) türkmen propileni ýüklenen 40 sany konteýner bardy, diýip Trend agentligi «Ady konteýner» OOO azerbaýjan kompaniýasyna salgylanyp habar berýär.


15f744e065df4e.jpeg
TNGIZT-niň önümçilik görkezijileri ýokarlanýar

Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda şu ýylyň sekiz aýynyň jemleri boýunça ýokary hilli önümleriň önümçiliginiň durnukly ösüşini gazanmagy başardy.


15f3e537894ab0.jpeg
Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek hakynda kanunyň taslamasy makullandy

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow, Türkmenistanyň Konstitusion toparynyň başlygy «Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek hakynda» Türkmenistanyň Konstitusion kanunynyň taslamasyny makullamak hem-de ony Halk Maslahatyna hödürlemek hakynda Konstitusion toparyň kararyna gol çekdi.