«Lebapgazçykaryş» gazyň çykarylyşyny artdyrýar

19:43 25.09.2020 3559

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/745/original-15f6d792b916c3.jpeg

«Türkmengaz» DK-nyň «Lebapgazçykaryş» müdirliginiň hünärmenleri şu ýylyň sekiz aýynda uly zähmet üstünliklerini gazandylar. Geçen döwürde tebigy gazyň çykarylyşy 5,7 mlrd kub metre deň boldy, şol bir wagtda meýilnama 5%-den artygy bilen ýerine ýetirildi.

Seýdiniň NGIZ üçin zerur çig mal bolup durýan gaz kondensatynyň çykarylyşy hem artdy we 35,8 müň tonna deň boldy. Goşmaça 1000 tonna çykaryldy.

Ýokary netijeleriň gazanylmagynda Demirgazyk Balguýy önümçilik liniýasynyň gazçylarynyň tagallasy az däl. BU ýerde gaz kondensatynyň düýpli möçberleri çykarylýar. Görkezilen döwürde Seýdiniň NGIZ-ne 63,1 müň tonnadan gowrak çig mal iberildi.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.