Türkmenistanda wideoaragatnaşyk görnüşinde Halk Maslahaty öz işine başlady

19:45 25.09.2020 3516

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/746/original-15f6da5d0ab801.jpeg

Aşgabatda ilkinji gezek wideoaragatnaşyk görnüşinde Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň — halk häkimiýetiniň iň ýokary wekilçilikli edarasynyň mejlisi öz işine başlady. Ol iki palataly parlamenti döretmek meselelerine seredip geçer.

Halk Maslahatynyň mejlisi Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda geçirilýär. Forumyň işine hökümet agzalary, Mejlisiň, ministrlikleriň we edaralaryň, syýasy partiýalaryň ýolbaşçylary, şeýle hem ýaşulular we ýaşlaryň wekilleri gatnaşýarlar.

Umumymilli forumyň gün tertibine döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meseleleri girizildi. Şolaryň esasylarynyň hatarynda «Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek hakynda» Konstitusion Kanun bar.

Balkan, Daşoguz, Lebap we Mary welaýatynyň wekilleri sebitleriň dolandyryş merkezlerindäki Ruhyýet köşklerinde, Ahal welaýatynda — «Ak öý» binasynda, Aşgabatda şäherinde bolsa, «Mekan» köşgünde ýygnandylar.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.