Prezident: dünýädäki çökgünlige garamazdan, Türkmenistanyň ykdysadyýeti durnukly ösüşini saklap galdy

13:56 28.09.2020 3439

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/761/original-15f6da67e0731c.jpeg

Dünýädäki çylşyrymly maliýe we ykdysady şertlere garamazdan, Türkmenistan ykdysadyýetiniň durnukly ösüşini gazandy, ep-esli maliýe serişdelerini ätiýaçda saklamagy başardy. Bu barada Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Halk Maslahatynyň mejlisinde eden çykyşynda belledi.

Döwlet Baştutany Halk Maslahatynyň geçen ýylky ýygnagynda kabul edilen ýurduň ösüşi üçin bäş ýyllyk maksatnamany häzirki kyn şertlerde durmuşa geçirmek üçin ähli çäreleri görmelidiris diýip belledi.

Döwlet býujetiniň serişdeleriniň 70 göteriminden gowragy sosial gurşawa gönükdirilýär. Uly maliýe serişdeleri etraplardaky we etrap merkezlerindäki obalaryň, şäherçeleriň, şäherleriň ilatynyň sosial we ýaşaýyş şertlerini gowulandyrmaga sarp edilýär. Geljek ýyl hem biz Döwlet býujetiniň hasabyna maýyplar we goldawa mätäç raýatlar üçin ýaşaýyş jaýlaryny gurmagy dowam etdireris diýip, türkmen lideri aýtdy.

Şular bilen bir hatarda, ykdysadyýetiň senagat pudaklaryny ösdürmek üçin bölünip berilýän karz serişdeleriniň mukdaryny köpeltmek, kiçi önümçiligi höweslendirmek, ilat üçin karz we maliýe serişdeleriniň göwrümini ýokarlandyrmak gerek diýip, döwlet Baştutany aýtdy.

Mundan başga-da, Döwlet býujetinden bölünip berilýän pul serişdeleriniň köp bölegi, türkmen lideriniň aýtmagyna görä, bilim, saglygy goraýyş pudagyna we Pensiýa gaznasyna gönükdiriler.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.