Iki palataly Parlament — Türkmenistanyň Milli Geňeşi döredildi

18:52 28.09.2020 6943

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/759/original-15f6dd2459cbd4.jpeg

Şu gün Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow «Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek hakynda» Konstitusion Kanuna gol çekdi. Resminama ýurdumyzda iki palataly Parlamenti döretmekligi göz öňünde tutýar.

Döwlet Baştutany Halk Maslahatynyň we Mejlisiň deputatlary bu resminamany makullanyndan soň, oňa gol çekdi.

Türkmen Lideriniň nygtaýşy ýaly, Türkmenistanyň Konstitusion Kanunynyň kabul edilmegi ýurdumyzyň mundan beýläkki ösüşine täzeçe itergi berjek ägirt uly taryhy wakadyr.

— Biz Konstitusion Kanunyň kabul edilmegini ýurdumyzyň demokratiýalaşdyrylmagynda ýene-de bir möhüm ädim hasaplaýarys. Men Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halkymyzy birleşdirýän we täze belentliklere ugrukdyrýan umumymilli wekilçilikli edara öwrüljekdigine pugta ynanýaryn – diýip Gurbanguly Berdimuhamedow belledi.

— Biziň maksadymyz — gadyrdan halkymyzyň bagtyýar durmuşyny üpjün etmekdir. Şunuň hatyrasyna biz durmuş syýasatymyzy mundan beýläk hem dowam ederis. Aýlyk zähmet haklaryny we pensiýalary yzygiderli artdyrarys. Ykdysadyýetimiziň ösüşini tizleşdirmek, ýurdumyzyň dünýädäki abraýyny ýokarlandyrmak üçin ähli tagallalary ederis – diýip Prezident belledi.

Biziň ileri tutýan wezipelerimiz, içeri syýasatymyz we daşary syýasat ugrumyz üýtgewsiz galar — diýip türkmen Lideri nygtady.

Başga makalalar
162a0419db68d4.jpeg
Türkmenistanyň we Gazagystanyň DIM-niň ýolbaşçylary Hazar sammitine taýýarlyk meselelerini maslahatlaşdylar

Sişenbe güni Türkmenistanyň wekiliýetiniň Merkezi Aziýanyň we Hytaý Halk Respublikasynyň Daşary işler ministrleriniň 3-nji duşuşygyna gatnaşmagynyň çäklerinde Nur-Sultanda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Gazagystan Respublikasynyň Daşary işler ministri Muhtar Tleuberdi bilen duşuşygy geçirildi. Bu barada ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


1629f27f3b24e4.jpeg
Türkmenistanyň we RF-niň DIM-niň ýolbaşçylary ýokary derejedäki ikitaraplaýyn duşuşyklara we Hazar sammitine taýýarlyk meselelerini maslahatlaşdy

Duşenbe güni Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri R.Meredowyň Russiýa Federasiýasynyň Daşary işler ministri S.Lawrow bilen telefon arkaly söhbetdeşligi geçirildi diýip, Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


162a042ce6ac76.jpeg
Nebitiň bahalary ýokarlanmagyny dowam edýär, Brent 121 dollardan geçdi

Treýderleriň Günbatar ýurtlarynda awtomobil möwsüminiň başlanmagy, şeýle hem Hytaýda kowid çäklendirmeleriniň ýatyrylmagy bilen baglylykda, dünýä bazarynda energiýa serişdelerine bolan islegiň teklipden artmagyna garaşmaklarynyň barşynda nebitiň bahalary ýokarlanmagyny dowam edýär diýip, Interfaks habar berýär.


162a0425c21a3b.jpeg
Türkmenistanyň we HHR-niň DIM-niň ýolbaşçylary hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny maslahatlaşdylar

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow Hytaý Halk Respublikasynyň Daşary işler ministri Wan I bilen sişenbe güni geçiren gepleşikleriniň barşynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň giň meseleler toplumyny ara alnyp maslahatlaşdy. Hususan-da ýokary döwlet derejesinde öň gazanylan ylalaşyklaryň durmuşa geçirilişine aýratyn üns berildi. Bu barada Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


1629f2844ae3fe.jpeg
Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara türkmen-rus toparynyň başlyklary Türkmenistanyň Prezidentiniň RF saparynyň meselelerini maslahatlaşdylar

Duşenbe güni Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara türkmen-rus toparynyň başlyklary – Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Daşary işler ministri Raşid Meredow Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň Başlygynyň orunbasary Alekseý Owerçuk bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdi. Onuň dowamynda taraplar Türkmenistanyň Prezidenti S.Berdimuhamedowyň Russiýa Federasiýasyna amala aşyrjak resmi sapary bilen bagly meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar. Bu barada Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.