Iki palataly Parlament — Türkmenistanyň Milli Geňeşi döredildi

13:52 28.09.2020 5666

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/759/original-15f6dd2459cbd4.jpeg

Şu gün Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow «Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek hakynda» Konstitusion Kanuna gol çekdi. Resminama ýurdumyzda iki palataly Parlamenti döretmekligi göz öňünde tutýar.

Döwlet Baştutany Halk Maslahatynyň we Mejlisiň deputatlary bu resminamany makullanyndan soň, oňa gol çekdi.

Türkmen Lideriniň nygtaýşy ýaly, Türkmenistanyň Konstitusion Kanunynyň kabul edilmegi ýurdumyzyň mundan beýläkki ösüşine täzeçe itergi berjek ägirt uly taryhy wakadyr.

— Biz Konstitusion Kanunyň kabul edilmegini ýurdumyzyň demokratiýalaşdyrylmagynda ýene-de bir möhüm ädim hasaplaýarys. Men Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halkymyzy birleşdirýän we täze belentliklere ugrukdyrýan umumymilli wekilçilikli edara öwrüljekdigine pugta ynanýaryn – diýip Gurbanguly Berdimuhamedow belledi.

— Biziň maksadymyz — gadyrdan halkymyzyň bagtyýar durmuşyny üpjün etmekdir. Şunuň hatyrasyna biz durmuş syýasatymyzy mundan beýläk hem dowam ederis. Aýlyk zähmet haklaryny we pensiýalary yzygiderli artdyrarys. Ykdysadyýetimiziň ösüşini tizleşdirmek, ýurdumyzyň dünýädäki abraýyny ýokarlandyrmak üçin ähli tagallalary ederis – diýip Prezident belledi.

Biziň ileri tutýan wezipelerimiz, içeri syýasatymyz we daşary syýasat ugrumyz üýtgewsiz galar — diýip türkmen Lideri nygtady.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.