Türkmenistanyň Prezidenti energetika we ulag ulgamlarynyň möhüm ähmiýetini belledi

13:54 28.09.2020 3906

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/760/original-15f6dd2980b6e8.jpeg

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow şu gün Aşgabatda geçirilýän Halk Maslahatynyň mejlisinde eden çykyşynda milli energetika we ulag ulgamlarynyň ösüşine aýratyn ähmiýet berdi.

Mejlise gatnaşyjylar ulag we energetika ugurlary boýunça halkara hyzmatdaşlygyny berkitmekligiň wajyplygy nukdaýnazaryndan bu ulgamlary ösdürmek babatda döwlet Baştutanynyň birnäçe wajyp teswirlerini diňlediler.

Prezident ýurtda ulag infrastrukturasynyň döredilmeginiň ykdysady we durmuş ösüşiniň möhüm şerti bolup durýandygyny belledi. Demir ýol, awtomobil, howa we suw ulaglaryny ulanmak arkaly amatly hem-de howpsuz halkara geçelgeler sebitde durnukly ösüşi üpjün etmäge mümkinçilik berer, hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryny ösdürmäge, hyzmatdaşlygy berkitmäge we ýurtlaryň arasyndaky haryt dolanyşygyny artdyrmaga ýardam eder.

Iri möçberli taslamalaryň hatarynda Prezident Türkmenistan – Owganystan – pakistan – Hindistan gaz geçirijisiniň gurluşygyny, Özbegistan – Türkmenistan – Eýran – Oman geçelgesiniň we «Lapis-Lazuli» ulag geçelgeleriniň döredilmegini belledi.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.