«Türkmengaz» DK-nyň ygtyýaryna «KAMAZ» täze tehnikalary gelip gowuşdy

20:41 03.10.2020 4284

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/814/original-15f76dc6fd024f.jpeg

«KAMAZ» döwrebap ýöriteleşdirilen sementleýji tehnikalarynyň täze tapgyry «Türkmengaz» döwlet konserniniň tamponaž müdirligine gelip gowuşdy. Gelip gowşan awtotehniklar ýokary ykjamlygy bilen tapawutlanýarlar, bu bolsa nebitgaz känlerini özleşdirmekde işleri mundan beýläk hem işjeňleşdirmäge mümkinçilik berer.

Döwrebap tehniki taýdan üpjünçilik netijesinde müdirligiň işgärleri önümçilik görkezijilerini düýpli artdyrýarlar. Şeýlelikde, şu ýylyň geçen sekiz aýynda ýerine ýetirilen işlerden özleşdirilen serişdeler 19 mln 988 müň manada deň boldy, meýilnama 115,6% ýerine ýetirildi.

Täze gelip gowşan ýörite tehnikalar arkaly tamponaž müdirliginiň işgärleri «Galkynyş», «Kerwen», «Malaý» käniniň meýdançalarynda guýulary sementleýji ergin bilen berkitmek boýunça wezipeleri üstünlikli çözýärler.

Netijede, sementleýji desgalaryň kömegi bilen «Galkynyş» känindäki № 267, 301, 317 we 256 guýularda plastlarda duz-kislotaly bejeriş işleri üstünlikli geçirildi. Duz kislotasynyň täsiri astynda gazly plastlarda boşluk emele gelýär, netijede guýular öndürijiligini düýpli ýokarlandyrýar.

Täze tehnikalar bilen nobatdaky gezek üpjün edilmegi gazçylaryň işiniň netijeliligini düýpli ýokarlandyrmaga öz goşandyny goşar.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.