«Günorta gaz geçelgesiniň» giňeldilmegi gazy ibermekligiň diwersifikasiýalaşdyrylmagyna ýardam eder - Ýewrokomissar

15:11 10.07.2020 2223

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/192/original-15f07031eaa2f6.jpeg

«Günorta gaz geçelgesiniň» giňeldilmegi gazy ibermekligiň diwersifikasiýalaşdyrylmagyna ýardam eder. Ýöne bu bazardaky islege bagly bolar. Bu barada Ýewropa Bileleşiginiň energetika boýunça komissary Kadri Simson belledi, diýip Trend habar berýär.Simsonyň belleýşi ýaly, «Günorta gaz geçelgesi» Ýewropa Bileleşigi ýurtlary üçin energiýa serişdelerini ibermegi diwersifikasiýalaşdyrmak üçin möhüm taslama bolup durýar. «Golaýda geçelge açylar we Hazar deňzinden gaz ÝB iberiler. Taslama täze çeşmelerden gaz ibermekligi göz öňünde tutýar. Bu taslama biziň sebitimize gazyň iberilmeginiň howpsuzlygyny ýokarlandyrar» - diýip Ýewrokomissar goşdy.«Günorta gaz geçelgesi» birinji tapgyrda «Şah Deňiz – 2» känini işläp taýýarlamagyň çäginde alynýan azerbaýjan gazyny Türkiýäniň üçi bilen Ýewropa ibermek üçin turba geçiriji infrastrukturasyny döretmekligi göz öňünde tutýar. Azerbaýjan gazynyň Ýewropa iberilmegi 2020-nji ýylyň oktýabryndan 10 milliard kub metr möçberde bolmagy meýilleşdirilýär.Belläp geçsek, «Günorta gaz geçelgesiniň» mundan beýläk giňeldilmegi Hazar deňzi sebitinde beýleki çeşmeleriň goşulmagyny göz öňünde tutýar. Tebigy gaz ätiýaçlyklary boýunça dünýä liderleriniň hataryna girýän Türkmenistan bu babatda mümkin bolan çeşme hasaplanylýar. «GGG» ulgamyna goşulmak üçin ýyllyk kuwwaty 10-dan 30 milliard kub metre çenli bolan Hazarüsti gaz geçirijisiniň gurluşygynyň taslamasy göz öňünde tutulýar.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.