«Türkmengaz» DK-nyň pudaklaýyn ylmy-barlag institutynda Ylymlar gününe bagyşlanan maslahat geçirildi

22:51 25.08.2020 2444

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/194/original-15f0703cee7e3d.jpeg

«Türkmengaz» döwlet konserniniň Tebigy gazyň ylmy — barlag institutynda Türkmenistanda Ylymlar gününe bagyşlanan «Ylym we bilim ulgamlarynda innowasion tehnologiýalar» atly maslahat geçirildi.Maslahatyň gün tertibine ylmy, ylmy barlaglary ösdürmek, täze tehnologiýalary işläp taýýarlamak we peýdalanmak, ýurdumyzyň nebitgaz toplumyna innowasiýalary ornaşdyrmak ýaly mowzuklar maslahatlaşyldy.Çärä nebitgaz toplumynyň dürli düzümleriniň, tebigy gazyň ylmy-barlag institutynyň barlaghanalarynyň ýolbaşçylary, ylmy işgärler, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri gatnaşdylar.Maslahatyň dowamynda ylmy barlaglar barada hasabatlar diňlenildi. Ylmy hünärmenler ylym ulgamynda tejribeleri bilen paýlaşdylar. Çykyş edenler şeýle hem Türkmenistanyň halkara ylmy-tehniki hyzmatdaşlygynyň wezipelerini maslahatlaşdylar. Şol sanda, «3D seýsmiki barlag usuly arkaly Gögerendag-Ekerem zolagynyň düzümara ýapgytlarynda uglewodorod toplanmalaryny ýüze çykarmagyň geljegi», «10 ýyl Garaşsyzlyk känini işläp taýýarlamagyň aýratynlyklary» temalardan çykyşlar edildi.Maslahatyň çäklerinde pudagyň has tapawutlanan işgärlerini sylaglamak dabarasy boldy. Jemgyýetçilik guramalarynyň adyndan Hormat hatlary we gymmatbahaly sowgatlar gowşuryldy.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.