Türkmenistan Hindistanyň gurnan «Merkezi Aziýa ýurtlarynda işewürligiň mümkinçilikleri» forumyna gatnaşdy

21:31 23.08.2023 1991

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/8463/original-164e5b16ded526.jpg

Türkmenistan Hindistanyň DIM-niň goldaw bermeginde bu ýurduň Söwda-senagat edarasy tarapyndan gurnalan «Merkezi Aziýa ýurtlarynda işewürligiň mümkinçilikleri» forumyna gatnaşdy.

Forum Merkezi Aziýa döwletleriniň Hindistandaky diplomatik wekilhanalarynyň ýolbaşçylaryny, daşary işler, söwda ministrlikleriniň, kiçi we orta telekeçiliginiň degişli ýolbaşçylaryny, ýerli firmalaryň we kompaniýalaryň wekillerini bir ýerde jemledi.

Biziň ýurdumyzdan foruma Türkmenistanyň Delidäki ilçisi Şalar Geldinazarow gatnaşdy. Çykyşynda diplomat Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan gaz geçirijisiniň gurluşygy, Aşgabat ylalaşygynyň çäklerinde ulag-logistika gatnaşyklaryny ösdürmek we «Demirgazyk-Günorta» halkara ulag geçelgesi ýaly taslamalary durmuşa geçirmekde Türkmenistan bilen Hindistanyň arasynda oňyn hyzmatdaşlygy belläp geçdi.

Ilçi hindi işewürleriniň ünsüni Türkmenistanda maýa goýum ýagdaýynyň artykmaçlyklaryna, ýurduň ykdysadyýetini diwersifikasiýalaşdyrmak proseslerine, milli tebigaty goraýyş syýasatyna çekdi. Mysal hökmünde «akylly» şäher Arkadag agzaldy.

Ýokary derejede gazanylan ylalaşyklara salgylanyp Şalar Geldinazarow, nebitgaz pudagy, ulag we kommunikasiýa, obasenagat, himiýa we dokma senagaty, IT-tehnologiýalar ýaly ugurlarda Türkmenistan bilen Hindistanyň özara bähbitli hyzmatdaşlygynyň uly geljegini belledi. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň metbugat gullugy habar berdi. 

Başga makalalar
165570a835f629.jpg
Türkmenistanyň we Saud Arabystanynyň ykdysady hyzmatdaşlygyny işjeňleşdirmegiň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy

Prezident Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça 16-njy noýabrda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ýangyç-energetika toplumyna gözegçilik edýän orunbasary B.Amanowyň Saud Arabystany Patyşalygynyň maýa goýum ministri Halid Al Falih bilen sanly ulgam arkaly duşuşygy geçirildi. Onda özara gatnaşyklaryň mundan beýläk-de ösdürilmegine degişli meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy diýip, TDH habar berýär.


162cfba48c3abe.jpeg
Uzynada meýdançasyny özleşdirmek boýunça işler üstünlikli dowam edýär

Çarşenbe güni geçirilen Hökümet mejlisiniň barşynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Abdrahmanow Balkan welaýatyndaky Uzynada meýdançasyny özleşdirmek hem-de onuň çägini giňeltmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.


162cfc3741e3bb.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti BAE-niň energetika ministri bilen energetika ulgamynda ileri tutulýan ugurlary maslahatlaşdy

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow çarşenbe güni Birleşen Arap Emirlikleriniň energetika we infrastruktura ministri Suheil Al Mazrui bilen iki ýurduň ykdysadyýetiniň strategiki ugurlary bolup durýan energetika ulgamynda hyzmatdaşlyk meselelerini maslahatlaşdy.


16557648094dc4.jpg
Türkmenistanyň täze gaz ýataklaryndan «mawy ýangyjyň» senagat akymy alyndy

Türkmenistanda soňky iki ýylda nebitgaz ýataklarynyň gözlenilmegi we özleşdirilmegi bilen, nebitiň we tebigy gazyň goşmaça möçberini çykarmak işlerine gönükdirilen milli maýa goýumlaryň hasabyna “Türkmennebit” we “Türkmengaz” döwlet konsernleri tarapyndan tebigy gazyň, gaz kondensatynyň goşmaça möçberini çykarmak boýunça geçirilen degişli işleriň netijesinde “Tagtabazar — 1” gaz känindäki 29 belgili guýudan senagat ähmiýetli kükürtsiz gaz akymy alyndy.


1610ccefdf1ce6.jpeg
Ärdogan Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýäniň Baştutanlarynyň sammitini yza süýşürmegi teklip etdi

Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan penşenbe güni Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen telefon arkaly gepleşiginde şu ýylyň awgust aýynda meýilleşdirilen Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýäniň Baştutanlarynyň sammitini yza süýşürmegi teklip etdi.