Şu ýylyň dokuz aýynyň jemine garaldy

18:29 12.10.2020 3120

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/876/original-15f8459f95a33e.jpeg

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda wideomaslahat görnüşinde hasabat ýygnagy geçirildi. Onda toplumyň düzümine girýän konsernlerde, korporasiýada, birleşiklerde we müdirliklerde hem-de edara-kärhanalarda üstümizdäki «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynyň dokuz aýynda alnyp barlan işlere baha berildi hem-de öňde goýlan wezipelere ýetmegiň ýollary kesgitlenildi.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Meredow  hasabat ýygnagyny açmak bilen, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň 9-njy oktýabrda geçiren Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde ýangyç-energetika pudagyndaky işleriň ýagdaýyny seljermek hem-de bar bolan kemçilikleri düzetmek üçin degişli çäreleri görmek babatda toplumyň öňünde uly wezipeleri goýandygyny belledi. 

Soňra wideomaslahat görnüşindäki hasabat ýygnagynda Döwlet ministri – «Türkmengaz» döwlet konserniniň başlygy B.Amanow, «Türkmennebit» döwlet konserniniň başlygy G.Baýgeldiýew, «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň başlygy M.Rozyýew, Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň baş direktory D.Çişiýew hem-de toplumyň birleşikleriniň, müdirlikleriniň, edara-kärhanalarynyň ýolbaşçylary çykyş etdiler hem-de hormatly Prezidentimiziň giňişleýin mejlisde belleýşi ýaly, çig nebitiň çykarylýan möçberini artdyrmak, nebiti gaýtadan işleýän zawodlaryň önümçilik kuwwatlyklaryny doly güýjünde peýdalanmak babatda bar bolan kemçilikleri düzetmegiň ýollary, Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan halkara gaz geçirijisiniň gurluşygyny ilerletmek barada durup geçdiler hem-de degişli çäreleri bellediler.

Wideomaslahat görnüşindäki hasabat ýygnagynyň ahyrynda wise-premýer M.Meredow ýylyň ahyryna çenli az wagtyň galandygyna, her bir zähmet köpçüliginiň has-da tijenip işlemelidigine ünsi çekmek bilen, her bir gazanylan üstünligiň, her bir ýetilen sepgidiň «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynyň uly baýramçylygyna — hemişelik Bitaraplygymyzyň şanly 25 ýyllygyna mynasyp toý sowgady boljakdygyny belledi.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.