«Lukoýl» Filanow käniniň ikinji tapgyrynda buraw işleriniň ikinji tapgyryny başlady

10:42 14.10.2020 2945

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/886/original-15f85929bae3e5.jpeg

«Lukoýl» Hazar deňzinde Wladimir Filanow adyndaky käniň ikinji tapgyrynda ulanyş burawynyň ikinji tapgyryna başlady, diýip Interfaks agentligi habar berýär.

Ikini tapgyr ýylda nebit çykarylyşyny 6 mln tonna derejesinde saklap galmaklygy goldamak üçin gönükdirilendir. Ikinji tapgyryň çäklerinde iki sany guýynyň we buza durnukly stasionar platformada (BDP-2) bir sany gapdal sütüniň gurluşygy meýilleşdirilýär. «Bu kände nebitiň çykarylyşynyň taslama derejesini saklamaga mümkinçilik berer» - diýip «Lukoýlyň» metbugat-gullugynda habar berilýär.

Kompaniýada bellenilişi ýaly, birinji, ikinji we üçünji nobatdakylaryň desgalarynyň ählisini gurmak üçin rus potratçylary — Astrahan oblastynyň gämigurluşyk werfleri çekildi.

Filanow adyndaky kän — Hazar deňziniň rus bölegindäki iri nebit känidir. Onuň başlangyç çykaryş ätiýaçlyklary 129 mln tonna nebit we 30 mlrd kub metr gaz. Ol 2016-njy ýylda ulanyşa girizildi. Filanow käninde özleşdirmäniň üçünji tapgyrynyň işe girizilmegi netijesinde «Lukoýlyň» Hazar deňzinde nebit çykaryşy 2019-njy ýylyň jemleri boýunça 5,2% ýokarlandy we 6,4 mln tonna deň boldy.

Öň habar berlişi ýaly, 2020-nji ýylyň sentýabrynda «Lukoýlyň» ýolbaşçysy Wagit Alekperow Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow bilen duşuşygynda döwlet Baştutanymyzy Hazar deňzinde nebitgaz känleriniň işlenip taýýarlanylyşy bilen tanyşdyrdy we kompaniýasynyň Türkmenistan bilen çig maly çykarmak ulgamynda bolşy ýaly, nebit we gazhimiýanyň taýýar önümlerini öndürmek ulgamynda hem hyzmatdaşlyk etmäge gyzyklanma bildirýändigini belledi.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.