«Lukoýl» Filanow käniniň ikinji tapgyrynda buraw işleriniň ikinji tapgyryny başlady

10:42 14.10.2020 948

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/886/original-15f85929bae3e5.jpeg

«Lukoýl» Hazar deňzinde Wladimir Filanow adyndaky käniň ikinji tapgyrynda ulanyş burawynyň ikinji tapgyryna başlady, diýip Interfaks agentligi habar berýär.

Ikini tapgyr ýylda nebit çykarylyşyny 6 mln tonna derejesinde saklap galmaklygy goldamak üçin gönükdirilendir. Ikinji tapgyryň çäklerinde iki sany guýynyň we buza durnukly stasionar platformada (BDP-2) bir sany gapdal sütüniň gurluşygy meýilleşdirilýär. «Bu kände nebitiň çykarylyşynyň taslama derejesini saklamaga mümkinçilik berer» - diýip «Lukoýlyň» metbugat-gullugynda habar berilýär.

Kompaniýada bellenilişi ýaly, birinji, ikinji we üçünji nobatdakylaryň desgalarynyň ählisini gurmak üçin rus potratçylary — Astrahan oblastynyň gämigurluşyk werfleri çekildi.

Filanow adyndaky kän — Hazar deňziniň rus bölegindäki iri nebit känidir. Onuň başlangyç çykaryş ätiýaçlyklary 129 mln tonna nebit we 30 mlrd kub metr gaz. Ol 2016-njy ýylda ulanyşa girizildi. Filanow käninde özleşdirmäniň üçünji tapgyrynyň işe girizilmegi netijesinde «Lukoýlyň» Hazar deňzinde nebit çykaryşy 2019-njy ýylyň jemleri boýunça 5,2% ýokarlandy we 6,4 mln tonna deň boldy.

Öň habar berlişi ýaly, 2020-nji ýylyň sentýabrynda «Lukoýlyň» ýolbaşçysy Wagit Alekperow Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow bilen duşuşygynda döwlet Baştutanymyzy Hazar deňzinde nebitgaz känleriniň işlenip taýýarlanylyşy bilen tanyşdyrdy we kompaniýasynyň Türkmenistan bilen çig maly çykarmak ulgamynda bolşy ýaly, nebit we gazhimiýanyň taýýar önümlerini öndürmek ulgamynda hem hyzmatdaşlyk etmäge gyzyklanma bildirýändigini belledi.

Başga makalalar
15f73033b57900.jpeg
Türkmenistan Hytaýa gaz ibermek boýunça öňdeligi saklaýar

Türkmenistan Hytaýa turba geçiriji gaz eksportunyň göwrümi boýunça birinji orunda durýar, bu barada hytaý gümrükhanasynyň maglumatlaryna salgylanmak bilen Interfaks habar berýär.


15f3b64dcbb423.jpeg
OPEC+ ýurtlary iýul aýynda nebit çykarmaklygy çäklendirmek boýunça ylalaşygy 95% ýerine ýetirdiler

Nebitiň çykarylyşyny çäklendirmek boýunça OPEC+ ylalaşygyny ýerine ýetirmegiň derejesi iýul aýynda 95%-e ýetdi. Iýunda bu görkeziji 107% boldy. Şeýlelikde, guramanyň döwletleri iýulda bazardan 9,2 mln b/g nebit azaldyp, ylalaşygy 0,5 mln b/g amal etmediler. Bu netijeleri OPEC+ tehniki geňeşi duşenbe güni getirdi, diýip TASS belleýär.


15f3cc3e613486.jpeg
Türkmenistan Türkiýä propileniň iberilişini artdyrýar

Baku – Tbilisi – Kars (BTK) demir ýol geçelgesi boýunça Mersine (Türkiýe) türkmen propileni ýüklenen 40 sany konteýner bardy, diýip Trend agentligi «Ady konteýner» OOO azerbaýjan kompaniýasyna salgylanyp habar berýär.


15f744e065df4e.jpeg
TNGIZT-niň önümçilik görkezijileri ýokarlanýar

Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda şu ýylyň sekiz aýynyň jemleri boýunça ýokary hilli önümleriň önümçiliginiň durnukly ösüşini gazanmagy başardy.


15f3e537894ab0.jpeg
Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek hakynda kanunyň taslamasy makullandy

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow, Türkmenistanyň Konstitusion toparynyň başlygy «Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek hakynda» Türkmenistanyň Konstitusion kanunynyň taslamasyny makullamak hem-de ony Halk Maslahatyna hödürlemek hakynda Konstitusion toparyň kararyna gol çekdi.