Nebitiň bahasy oktýabryň başyndan bäri iň aşak çäkde, Brentiň barreli — 80 dollar

09:35 19.11.2021 366

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/3367/original-16195fc8fb16ac.jpeg

Nebitiň bahasy çarşenbe güni söwdalaryň ýapylmagy bilen oktýabryň başyndan bäri iň aşak çäklere düşdi we arzanlamagyny dowam edýär.

Nebit bazary ABŞ-nyň Prezidenti Jo Baýdeniň strategiki ätiýaçlyklardan nebit satmak mümkinçiligine garaýandygy baradaky habardan täsirlenmegini dowam edýär. Şol bir wagtda HHR-niň Başlygy Si Szinpin bilen wirtual sammitiň dowamynda Hytaý tarapyndan hem bu hili çäreleriň mümkinligi maslahatlaşyldy diýip, Interfaks habar berýär.

Hatda geçen hepdede ABŞ-nyň nebit ätiýaçlyklarynyň peselendigi baradaky habar hem nebit bazaryna goldaw bermedi diýip, MarketWatch belleýär.

Brent nebitiniň ýanwardaky fýuçersleri Londonyň ICE Futures biržasynda 0,35% arzanlap, 80 dollara bardy. Çarşenbe güni olaryň bahalary 2,6% aşaklap, söwdalaryň ýapylyşynda 80,28 dollara deň boldy. Bu görkeziji 7-nji oktýabrdan bäri iň aşak netijedir.

WTI-niň bahalary Nýu-Ýorkuň elektron söwdalar biržasynda 0,86% aşaklap, 77,69 dollara deň bolupdy. Söwdalaryň netijeleri boýunça onuň bahalary 3% aşaklap, 78,35 dollara bardy. Bu görkeziji hem 1-nji oktýabrdan bäri iň aşak görkezijidir.

ABŞ-da nebit ätiýaçlyklary geçen hepdede 2,1 mln barrel azalyp — 433 mln barrele deň boldy diýip, ýurduň energetika ministrligi habar berýär. Benzin ätiýaçlyklary 707 müň barrele, distillýatlar – 824 müň barrele çenli azaldy.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


15f73033b57900.jpeg
Türkmenistan Hytaýa gaz ibermek boýunça öňdeligi saklaýar

Türkmenistan Hytaýa turba geçiriji gaz eksportunyň göwrümi boýunça birinji orunda durýar, bu barada hytaý gümrükhanasynyň maglumatlaryna salgylanmak bilen Interfaks habar berýär.


15fa3a9161a093.jpeg
Nebitgaz toplumynyň talyplary nazary bilimleri tejribe bilen utgaşdyrýarlar

Şu günler Daşoguz welaýat häkimliginiň №2 hünär mekdebiniň talyplary «Daşoguzgazçykaryş», «Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliklerinde, Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynda we welaýatyň nebitgaz toplumynyň beýleki önümçilik edaralarynda nazary bilimler bilen bir hatarda önümçilik başarnyklaryny hem berkidýärler.