Nebitiň bahasy oktýabryň başyndan bäri iň aşak çäkde, Brentiň barreli — 80 dollar

14:35 19.11.2021 2896

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/3367/original-16195fc8fb16ac.jpeg

Nebitiň bahasy çarşenbe güni söwdalaryň ýapylmagy bilen oktýabryň başyndan bäri iň aşak çäklere düşdi we arzanlamagyny dowam edýär.

Nebit bazary ABŞ-nyň Prezidenti Jo Baýdeniň strategiki ätiýaçlyklardan nebit satmak mümkinçiligine garaýandygy baradaky habardan täsirlenmegini dowam edýär. Şol bir wagtda HHR-niň Başlygy Si Szinpin bilen wirtual sammitiň dowamynda Hytaý tarapyndan hem bu hili çäreleriň mümkinligi maslahatlaşyldy diýip, Interfaks habar berýär.

Hatda geçen hepdede ABŞ-nyň nebit ätiýaçlyklarynyň peselendigi baradaky habar hem nebit bazaryna goldaw bermedi diýip, MarketWatch belleýär.

Brent nebitiniň ýanwardaky fýuçersleri Londonyň ICE Futures biržasynda 0,35% arzanlap, 80 dollara bardy. Çarşenbe güni olaryň bahalary 2,6% aşaklap, söwdalaryň ýapylyşynda 80,28 dollara deň boldy. Bu görkeziji 7-nji oktýabrdan bäri iň aşak netijedir.

WTI-niň bahalary Nýu-Ýorkuň elektron söwdalar biržasynda 0,86% aşaklap, 77,69 dollara deň bolupdy. Söwdalaryň netijeleri boýunça onuň bahalary 3% aşaklap, 78,35 dollara bardy. Bu görkeziji hem 1-nji oktýabrdan bäri iň aşak görkezijidir.

ABŞ-da nebit ätiýaçlyklary geçen hepdede 2,1 mln barrel azalyp — 433 mln barrele deň boldy diýip, ýurduň energetika ministrligi habar berýär. Benzin ätiýaçlyklary 707 müň barrele, distillýatlar – 824 müň barrele çenli azaldy.

Başga makalalar
16194aaf55df73.jpeg
TNGIZT importyň ornuny tutýan önümleriniň önümçiligini giňeldýär

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilýän, importyň ornuny tutýan önümleriň görnüşleriniň giňeldilýändigi barada wise-premýer Şahym Abdrahmanow sişenbe güni geçirilen Hökümet mejlisiniň barşynda hasabat berdi.


164df200a3db6f.jpg
Türkmenbaşynyň deňiz portunyň polipropilen terminaly milli önümleriň eksportyny artdyrýar

Dünýä bazarlarynda uly islegden peýdalanýan nebitgaz senagatynyň önümleri Hazar deňziniň türkmen kenarynda ýerleşen Türkmenbaşynyň Halkara deňiz portunyň polipropilen terminalynyň üsti bilen eksport edilýär.


16194aa93f28f7.jpeg
«Türkmengaz» DK Auguste International Fze kompaniýasyndan enjamlary satyn alar

«Türkmengaz» döwlet konserni «Döwletabatgazçykaryş» müdirliginiň gaz çykarýan beketlerindäki desgalary döwrebaplaşdyrmak üçin Auguste International Fze (BAE) kompaniýasyndan tehniki serişdeleri — enjamlary we ätiýaçlyk şaýlaryny satyn alar.


164e09e155e53f.jpg
«Türkmengaz» DK-nyň «Merw» toparynyň futbolçylary 22-nji awgustda «Hujand» täjik topary bilen duşuşar

Tamamlanyp barýan hepdäniň möhüm wakalarynyň biri hem, AFK-2023/24 Kubogynyň Merkezi zolakdaky deslapky tapgyry boldy. Ol duşuşyk Mary şäherinde 10 müň orunlyk «Sport toplumy» stadionynda geçirildi.


16195fc26d4adb.jpeg
OPEC-iň täze Baş sekretary wezipesine Kuweýtiň wekili Heýsam al-Gaisi saýlanyp biler

Dekabr aýynda OPEC-iň ministrleriniň duşuşygynda 2022-nji ýylyň 1-nji awgustyndan OPEC-iň baş sekretary wezipesine bellemek üçin Kuweýtiň wekili Heýsam al-Gaisiniň dalaşgärligi maslahatlaşylar diýip, Kuweýtiň nebit we ýokary bilim ministri Muhammed Abdel Latif al-Fares Abu-Dabidäki ADIPEC-2021 Halkara nebitgaz sergisiniň çäklerinde žurnalistlere habar berdi.