Türkmenistanyň DIM-niň ýolbaşçysy Fransiýanyň täze ilçisi bilen döwletara hyzmatdaşlygynyň ileri tutulýan ugurlaryny maslahatlaşdy

15:47 15.10.2020 880

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/892/original-15f86facb9d6eb.jpeg

Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredowyň Fransiýa Respublikasynyň Türkmenistandaky täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi hanym Izabel Ginel bilen geçiren duşuşygynda ýokary derejedäki saparlaryň gurnalmagynyň wajyplygy barada bellenildi, diýip Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.

Duşuşygyň başynda taraplar ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň ösüşine ygrarlydygyny bellediler. Iki ýurduň arasyndaky dostlukly gatnaşyklary berkitmek hem-de ikitaraplaýyn syýasy, ykdysady we medeni hyzmatdaşlygy giňeltmek meselelerini ara alyp maslahatlaşyp, taraplar ikitaraplaýyn saparlar we köptaraplaýyn  duşuşyklara gatnaşmagyň çäklerinde ýokary derejedäki saparlaryň gurnalmagynyň wajyplygy barada bellediler. Şunuň bilen baglylykda, iki ýurduň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda 2019-2021-nji ýyllar üçin hyzmatdaşlyk Maksatnamasynyň çäklerinde yzygiderli duşuşyklary guramak mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşdylar.

Söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk barada aýdylanda, taraplar energetika, sanly ulgama geçmek, aragatnaşyk, gurluşyk, raýat awiasiýasy, saglygy goraýyş, oba hojalyk, moda senagaty ýaly ileri tutulýan ugurlar boýunça pikir alyşdylar.

Taraplar medeniýet, bilim we ylym pudaklaryndaky hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen-Fransuz geňeşini döretmek baradaky başlangyjy teklip etdiler.

Duşuşygyň dowamynda hanym Izabel Ginel öz ynanç hatlarynyň nusgalaryny gowşurdy.

Başga makalalar
15f73033b57900.jpeg
Türkmenistan Hytaýa gaz ibermek boýunça öňdeligi saklaýar

Türkmenistan Hytaýa turba geçiriji gaz eksportunyň göwrümi boýunça birinji orunda durýar, bu barada hytaý gümrükhanasynyň maglumatlaryna salgylanmak bilen Interfaks habar berýär.


15f3b64dcbb423.jpeg
OPEC+ ýurtlary iýul aýynda nebit çykarmaklygy çäklendirmek boýunça ylalaşygy 95% ýerine ýetirdiler

Nebitiň çykarylyşyny çäklendirmek boýunça OPEC+ ylalaşygyny ýerine ýetirmegiň derejesi iýul aýynda 95%-e ýetdi. Iýunda bu görkeziji 107% boldy. Şeýlelikde, guramanyň döwletleri iýulda bazardan 9,2 mln b/g nebit azaldyp, ylalaşygy 0,5 mln b/g amal etmediler. Bu netijeleri OPEC+ tehniki geňeşi duşenbe güni getirdi, diýip TASS belleýär.


15f3cc3e613486.jpeg
Türkmenistan Türkiýä propileniň iberilişini artdyrýar

Baku – Tbilisi – Kars (BTK) demir ýol geçelgesi boýunça Mersine (Türkiýe) türkmen propileni ýüklenen 40 sany konteýner bardy, diýip Trend agentligi «Ady konteýner» OOO azerbaýjan kompaniýasyna salgylanyp habar berýär.


15f744e065df4e.jpeg
TNGIZT-niň önümçilik görkezijileri ýokarlanýar

Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda şu ýylyň sekiz aýynyň jemleri boýunça ýokary hilli önümleriň önümçiliginiň durnukly ösüşini gazanmagy başardy.


15f3e537894ab0.jpeg
Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek hakynda kanunyň taslamasy makullandy

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow, Türkmenistanyň Konstitusion toparynyň başlygy «Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek hakynda» Türkmenistanyň Konstitusion kanunynyň taslamasyny makullamak hem-de ony Halk Maslahatyna hödürlemek hakynda Konstitusion toparyň kararyna gol çekdi.