Margaritis Şinas: Aşgabada saparymyz ÝB-Türkmenistan gatnaşyklaryna ähli ugurlarda täze itergi berer

21:41 18.01.2024 1113

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/9669/original-165a8cd8fbbd74.jpg

Aşgabada saparymyz ÝB-Türkmenistan gatnaşyklaryna ähli ugurlarda täze itergi berer. Bu barada Ýewropa Komissiýasynyň wise-prezidenti Margaritis Şinas çarşenbe güni Türkmenistana saparynyň netijeleri boýunça geçiren brifinginde belledi diýip, ÝB-niň Türkmenistandaky wekilhanasy habar berýär.

“Köpçülikleýin habar beriş serişdeleri üçin brifingde Margaritis Şinas şeýle diýdi: “Bäş ýyl mundan ozal Ýewropa Komissiýasynyň döredileni bäri Türkmenistana gelip gören ilkinji komissar bolandygyma buýsanýaryn. Türkmenistan Merkezi Aziýada ÝB-niň möhüm hyzmatdaşy bolup durýar”.

Margaritis Şinasyň Türkmenistanyň DIM-inde geçiren duşuşygynyň barşynda Türkmenistan bilen Ýewropa Bileleşiginiň arasyndaky hyzmatdaşlygyň möhüm ugurlaryny we ony ösdürmegiň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşdylar. Şunda howpsuzlyk, sanly ulgam, suw hojalygy, ulag we bilim ugurlarynda gatnaşyklary giňeltmegiň meselelerine aýratyn üns berildi.

Bellenilişi ýaly, “bu sapar “Ýewropa-Merkezi Aziýa maýadarlaryň forumyna” bagyşlanýar. Onuň maksady Merkezi Aziýanyň we Ýewropa Bileleşiginiň arasynda ulag geçelgelerini ösdürmek arkaly gatnaşyklary berkitmek bolup durýar”. 

“Saparyň barşynda Şinas Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow we Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Raşid Meredow bilen duşuşdy. Duşuşyklarda hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy” diýlip, metbugat beýanynda bellenilýär.

“ÝB-Türkmenistan hyzmatdaşlygyny maslahatlaşmagyň barşynda, ÝK-nyň wise-prezidenti Türkmenistanyň Bütindünýä söwda guramasyna girmek boýunça tagallalaryna hoşallygyny beýan etdi. Ol şeýle hem Dubaýda COP28 maslahatynda Türkmenistanyň Metan boýunça ählumumy borçnama goşulmagy bilen gutlady” diýlip bellenilýär.

Ýewropa Komissiýasynyň wise-prezidenti Margaritis Şinasyň ýolbaşçylygyndaky Ýewropa Bileleşiginiň wekiliýeti Merkezi Aziýa ýurtlaryna saparynyň çäklerinde 17-nji ýanwarda Türkmenistana geldi.

Başga makalalar
162bd53401143d.jpeg
Wladimir Putin: «Gazpromyň» ýolbaşçylary ýakynda Türkmenistana geler

Russiýanyň Prezidenti Wladimir Putin «Gazpromyň» ýolbaşçylarynyň ýakyn wagtda Türkmenistana geljekdigini habar berdi.Bu barada Russiýanyň Lideri 29-njy iýunda Aşgabatda geçirilen altynjy Hazar sammiti tamamlanandan soň, žurnalistleriň sowalyna beren jogabynda aýtdy diýip, Russiýanyň Prezidentiniň saýty habar berýär.


162baa13cb92b4.jpeg
400 töweregi hünärmen Seýdiniň NGIZ-niň okuw mekdebini tamamlady

400 töweregi talyp şu ýylda Seýdiniň Nebiti gaýtadan işleýän zawodynyň №15 ýörite tehniki okuw mekdebini tamamlady diýip, Jeyhun.news neşiri habar berýär.


162bc15031f3b8.jpeg
Türkmenistanyň paýtagtynda VI Hazar sammiti geçirildi

29-njy iýunda Aşgabatda Hazarýaka döwletleriniň — Azerbaýjanyň, Eýranyň, Gazagystanyň, Russiýanyň we Türkmenistanyň Baştutanlarynyň sammiti geçirildi.


162bbf6eb76e2d.jpeg
Türkmenistanyň DIM-niň ýolbaşçysy Hazar deňzinde ykdysady hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmäge çagyrdy

Sişenbe güni Türkmenistanyň DIM-inde geçirilen Hazarýaka döwletleriň daşary işler ministrleriniň Geňeşiniň mejlisinde 29-njy iýunda Aşgabatda boljak VI Hazar sammitine taýýarlyk görmek hem-de onuň gün tertibine girizilen meseleleri ylalaşmak ara alnyp maslahatlaşylan esasy meseleleriň hatarynda boldy.


162baa1980c08f.jpeg
Hazarýaka döwletleriniň DIM-niň ýolbaşçylary Aşgabatda VI Hazar sammitine taýýarlygy maslahatlaşar

RF-niň DIM-niň ýolbaşçysy Sergeý Lawrow sişenbe güni Hazarýaka döwletleriniň daşary işler ministrlerinň 29-njy iýunda Aşgabatda Altynjy Hazar sammitine taýýarlyk meselelerine bagyşlanan duşuşygyna gatnaşar diýip, Interfaks habar berýär.