Türkmenistanyň Prezidenti «Yug-Neftegaz Private Limited» kompaniýasynyň direktory bilen duşuşdy

09:31 30.09.2021 658

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/3009/original-161540d1ecf816.jpeg

Sişenbe güni Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow «Yug-Neftegaz Private Limited» (Singapur) kompaniýasynyň direktory Igor Burkinskiýni kabul etdi.

Işewür türkmen Liderini Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk şanly senesi bilen gutlady we döwlet Baştutanyna berk jan saglyk, ýurduň we halkyň abadançylygynyň bähbidine alyp barýan ägirt uly işlerinde uly üstünlik arzuw etdi.

Şunuň bilen baglylykda, “Yug-Neftegaz Private Limited” kompaniýasynyň işewürligi alyp barmak we maýa goýum üçin ähli zerur şertler üpjün edilen hem-de sazlaşykly ösýän türkmen bazarynda ornuny pugtalandyrmaga uly gyzyklanma bildirýändigi nygtaldy.

Gurbanguly Berdimuhamedow ägirt uly uglewodorod serişdelerine baý bolan ýurdumyzyň daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen netijeli gatnaşyklar üçin hemişe açykdygyny belledi. Toplumlaýyn energetika strategiýasyny durmuşa geçirýän Türkmenistan ýangyç-energetika toplumynyň täzeçil tehnologiýalary esasynda gaýtadan işleýän senagatyň düýpli döwrebaplaşdyrylmagyny, energiýa serişdelerini dünýä bazarlaryna köpugurly esasda ugradylmagyny möhüm ugur edinýär.

Duşuşygyň dowamynda ugurdaş taslamalary we ýurdumyzyň nebitgaz senagatynda amala aşyrylýan maksatnamalary ýerine ýetirmegiň çäklerinde özara peýdaly hyzmatdaşlygyň geljekki ugurlary boýunça pikir alyşmalar boldy. Şunuň bilen baglylykda, ýurdumyzyň ozaldan gelýän hyzmatdaşy bolan bu kompaniýanyň Goturdepe käninde alyp barýan işleri bilen baglanyşykly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Şu ýylyň sentýabr aýynda türkmen Lideri Karara gol çekdi. Resminamada “Türkmengeologiýa” döwlet korporasiýasynyň bu kompaniýa bilen tebigy uglewodorod käniniň gündogar böleginde 3D, şeýle hem “Günorta Burun” meýdançasynda 2D gözleg-barlag işlerini ýerine ýetirmek boýunça şertnama baglaşmagy göz öňünde tutulýar.

Şunuň bilen baglylykda, Igor Burkinskiý döwlet Baştutanymyza alnyp barylýan işleriň netijeleri barada hasabat berdi we ýolbaşçylyk edýän kompaniýasynyň ähli tejribesini we mümkinçiliklerini hödürlejekdigini nygtady.

Işewür bildirilen ynam üçin Gurbanguly Berdimuhamedowa tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, “Yug-Neftegaz Private Limited” kompaniýasynyň ýurdumyz bilen netijeli gatnaşyklary mundan beýläk-de dowam etjekdigine we öz üstüne alan hyzmatdaşlyk borçnamalaryny ýokary derejede ýerine ýetirjekdigine ynandyrdy.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


15f73033b57900.jpeg
Türkmenistan Hytaýa gaz ibermek boýunça öňdeligi saklaýar

Türkmenistan Hytaýa turba geçiriji gaz eksportunyň göwrümi boýunça birinji orunda durýar, bu barada hytaý gümrükhanasynyň maglumatlaryna salgylanmak bilen Interfaks habar berýär.


15fa3a9161a093.jpeg
Nebitgaz toplumynyň talyplary nazary bilimleri tejribe bilen utgaşdyrýarlar

Şu günler Daşoguz welaýat häkimliginiň №2 hünär mekdebiniň talyplary «Daşoguzgazçykaryş», «Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliklerinde, Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynda we welaýatyň nebitgaz toplumynyň beýleki önümçilik edaralarynda nazary bilimler bilen bir hatarda önümçilik başarnyklaryny hem berkidýärler.