Ýewropada gazyň kub metriniň bahasy taryhda ilkinji gezek 1000 dollardan geçdi

09:29 30.09.2021 686

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/3008/original-1615411129ca5d.jpeg

Ýewropada gazyň kub metriniň bahasy taryhda ilkinji gezek 1000 dollardan geçsi. Bu barada çarşenbe güni RIA Nowosti agentligi ICE Futures-iň söwdalaryna salgylanyp habar berdi.

Biržanyň maglumatlaryna görä, oktýabrdaky fýuçersleriň bahasy söwdanyň başynda müň kub metri 992 dollara bardy. Soňra oktýabrdaky fýuçersleriň bahasy habda Niderlandlardaky TTF-de müň kub metri üçin 1030 dollara ýetdi.

15-nji sentýabrda Ýewropada gazyň müň kub metri üçin bahasy 950 dollara baryp, bir günde dördünji gezek rekord goýdy.

14-nji sentýabrda Milli energetika howpsuzlyk gaznasynyň direktory Konstantin Simonow Ýewropada gazyň bahasynyň müň kub metri üçin 1000 dollara baryp biljekdigini aýtdy. Onuň aýtmagyna görä, Ýewropa çäklerindäki gaz, esasan, howa şertlerine, suwuklandyrylan gazyň ibermeleriniň çäklendirilmegine, ýyladyş möwsüminiň öňüsyrasynda ammarlarda gazyň ýetmezçiligine baglylykda gymmatlaýar. Emma bahalaryň ýokarlanmagyna emeli şertler hem täsir edýär.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


15f73033b57900.jpeg
Türkmenistan Hytaýa gaz ibermek boýunça öňdeligi saklaýar

Türkmenistan Hytaýa turba geçiriji gaz eksportunyň göwrümi boýunça birinji orunda durýar, bu barada hytaý gümrükhanasynyň maglumatlaryna salgylanmak bilen Interfaks habar berýär.


15fa3a9161a093.jpeg
Nebitgaz toplumynyň talyplary nazary bilimleri tejribe bilen utgaşdyrýarlar

Şu günler Daşoguz welaýat häkimliginiň №2 hünär mekdebiniň talyplary «Daşoguzgazçykaryş», «Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliklerinde, Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynda we welaýatyň nebitgaz toplumynyň beýleki önümçilik edaralarynda nazary bilimler bilen bir hatarda önümçilik başarnyklaryny hem berkidýärler.